Ek Göstergesi 3600 İken Alt Göreve Atananların Emekli Keseneği Hk. SGK Görüşü

Ek Göstergesi 3600 İken Alt Göreve Atananların Emekli Keseneği Hk. SGK Görüşü

Emeklilik Ek Gösterge

Daha Üst Ek Göstergeden Alt Göstergeleri Görevlere Atananların Emeklilik Keseneği

3600 ek göstergeli görevdeyken daha sonra 3000 ve 2200 ek göstergeye atanan personellerin ilgililerinin isteğine bakılmaksızın önceki göstergeleri olan 3600 den kesilmesi hususunda SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca verilen görüş yazısı yazımız ekindedir.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNE
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi: 17/12/2014 tarihli ve 61023137-917.01-24893 sayılı yazı.

Rektörlüğünüzde 3600 ek göstergeli daire başkanı kadrosunda görev yapmakta iken 3000 ek göstergeli enstitü sekreterliğine atanan personelinizin sosyal güvenlik prim kesintilerinin 3600 ek- gösterge üzerinden hesaplanarak aradaki -farkın maaşından karşılanmak suretiyle keseneklerinin Kurumumuza gönderildiği, ancak söz konusu personelinizin Rektörlüğünüze verdiği dilekçesinde emekli olmasına on yıldan fazla süre bulunduğunu prim kesintilerinin 3000 ek gösterge üzerinden kesilmesini istediğini, 3000 ek gösterge üzerinden primi kesilmesi halinde
3600 ek göstergeden emekli olup olamayacağı hususunda Kurumumuzun görüşünün bildirilmesinin istendiği ilgide kayıtlı yazınız üzerine konu incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) fıkrası ile değişik mülga ek 67 nci maddesi “Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (ÎT) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz hükmünü amirdir.

Bu hüküm İle Kanunun yürürlüğe girdiği 27/4/2005 tarihinden itibaren, daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, daha önce yararlandıkları ek göstergeden yararlanabilmeleri en az altı ay bu görevi yapmış olmaları şartına bağlanmıştır.

Buna göre, Kanunun yürürlüğe girdiği 27/4/2005 tarihinden önce, yüksek ek göstergeli bir görevden, daha düşük  gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin, yüksek ek göstergeli görevi sırasında en az bir ay emekli keseneği ve kurum karşılığı kesilmiş olması şartıyla görev yaptığı süreye bakılmaksızın yüksek ek göstergeden yararlandırılmaya devam edilmesi (Ancak, bu durumda olanlara yüksek ek gösterge üzerinden emekli aylığı bağlanıp, ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 4359 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen mülga ek 73 üncü maddesi uyarınca bu göreve ait ek gösterge üzerinden en az altı ay süre ile 5434 sayılı Kanuna tabi emeklilik keseneği ve kurum karşılığı gönderilmesi gerekmektedir.

27/4/2005 tarihinden sonra yüksek ek göstergeli bir görevden, daha düşük ek gösterge  ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenlerin ise, bu görevleri en az 6 ay yapmış olmaları şartıyla yüksek ek göstergeden  yararlandırılmaları gerekmektedir,

Kanunun yürürlüğe girdiği 27/4/2005 tarihinden itibaren, daha önce yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarının tamamının ilgililerin aylıklarından kesilmesi şartıyla emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden , yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

Esasen, daha düşük ek göstergeli göreve atanan personelinizin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarının, ilgililerin isteğine bakılmaksızın yüksek olan ek gösterge rakamı esas alınarak hesap edilmesi ve bu durumda olan personelin daha önce yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarının  tamamının da yine ilgililerin aylıklarından kesilmesi  gerekmektedir.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesi 31/5/2006  tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 106 ncı maddesinin   birinci fıkrasının (8),numaralı alt bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, yine 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları; “Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun  yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, İlgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan,hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış  farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri  uyarınca işlem yapılır. (Değişik ikinci cümle: 31/7/2008-5797/3 md.) Geçici 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar  için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12 ’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz. … ” hükmünü amirdir.

Buna göre, Üniversitenizde daire başkanı olarak görev yapmış ve 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılın i ş daha sonra 3000 ek göstergeli enstitü sekreterliği görevine atanan personelinizin 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmekte olup, benzer durumda olan diğer personelinizin de emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarının, ilgililerin isteğine bakılmaksızın 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi uyarınca halen yararlandırıldığı ek gösterge rakamı ile daha önce yaptıkları daire başkanlığı görevinden dolayı yararlandırılması gereken 3600 ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarının tamamının ilgililerin aylıklarından kesilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

İndir (PDF, 148KB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir