DPB’dan Sözleşmeli Personele Giyecek Yardımı Görüşü

DPB’dan Sözleşmeli Personele Giyecek Yardımı Görüşü
125×125

Devlet Personel Başkanlığı, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a dikkat çekerek 4/b’li Sözleşmeli Personelden sadece resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunanların yönetmelikte belirlenen giyecek yardımından faydalanabileceklerini belirtti.

T.C

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 24547073-045.00-11.3267                                    14.05.2018

Konu : Görüş

TÜRKİYE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIĞINA

(TÜRK SAĞLIK-SEN)

İlgi : 27.03.2018 tarihli vc GM.06.2018.050-107 sayılı yazı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin ‘‘Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” kapsamında giyecek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda tereddüt olduğundan bahisle Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

06/06/1978 tarihli vc 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin ihsaslardın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında “İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli vc 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas vc usuller çerçevesinde faydalandınlır.” hükmüne yer verilmek suretiyle resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan sözleşmeli personele giyccck yardımı yapılması öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden sadccc ilgili mevzuatında resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunanların adı geçen Yönetmelikte belirlenen giyccck yardımından faydalanmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir