DPB, Sözleşmeli Personelin Memur Kadrosuna Vekaleti ve İmza Yetkisi Hakkında Görüş Yayımladı

DPB, Sözleşmeli Personelin Memur Kadrosuna Vekaleti ve İmza Yetkisi Hakkında Görüş Yayımladı

DPB, sözleşmeli personel statüsünde olanların memur kadrolarına vekâlet etmesinin mümkün bulunmadığı yönünde görüş verdi.

Mezkur görüşte,  sözleşmeli personel olarak göreve başlatılan personelin sözleşmesine imza yetkisi verileceğine dair hüküm koymak suretiyle memur tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlere ilişkin olarak imza yetkisinin verilmesinin de mümkün olmadığı belirtildi.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 24547073-622.02-E.3628                                                                                       20.06.2019

Konu : Sözleşmeli Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 22/05/2019 tarihli ve E. 148998 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğünüzde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen mühendis, tekniker ve büro personeli unvanlı sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilmesi ve müdür unvanlı kadronun hiyerarşik olarak alt kademesinde yer alması kaydıyla “birim amiri” veya “görev amiri” unvanıyla görevlendirilip görevlendirilemeyeceği ile memur personel tarafından yürütülen görevlerde bulunacak sözleşmeli personele yıllık izin, hastalık veya kadronun boşalması halinde atama yapılıncaya kadar imza yetkisi verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasamızın 128 inci maddesinde; “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özliik işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, Devletin asli ve sürekli işlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesini, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri gibi hususların ise Kanunla düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, kamu hizmetlerinin; memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği belirtilmiş olup, söz konusu maddenin (A) bendinde memurlar, “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın. Devlet ve diğer kamu tüzeI kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa He görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.” şeklinde, (B) bendinde de sözleşmeli personel; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart okuı, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer yandan, 06/06/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15 inci maddesinde, “Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve  taleple bulunulamaz…” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun “Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86 ncı maddesinde; “Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardaıı veya açıktan vekil atanabilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca sözleşmeli personel statüsünde olanların memur kadrolarına vekâlet etmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Genel Müdürlüğünüzün teşkilat yapısında yer almayan bir hiyerarşik kademenin mevzuat dayanağı olmaksızın uygulama ile yaratılamayacağı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli (4) sayılı cetvelde yer almayan pozisyonların kullanılamayacağı, sözleşmeli personel statüsünde olanların memur kadrolarına vekâlet etmesinin mümkün bulunmadığı, resmi yazışmalarda sorumluluk taşımak niteliğinde olan imza ve paraf yetkisinin sözleşmeli personel tarafından kullanılmasının genel olarak hukuka aykırı olacağı değerlendirildiğinden, mezkur Usul ve Esaslar kapsamında sözleşmeli personel olarak göreve başlatılan personele sözleşmesine imza yetkisi verileceğine dair hüküm koymak suretiyle memur tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlere ilişkin olarak imza yetkisinin verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.

Adem DİNÇ

Başkan a.

Devlet Personel Başkan Yardımcısı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir