DPB, Fazla Çalışma Saatleri Hakkında Görüş Yayımladı

DPB, Fazla Çalışma Saatleri Hakkında Görüş Yayımladı
125×125

DPB, Devlet memurlarının fazla çalışma süreleri hakkında görüş yayımladı. Söz konusu görüşte; günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan Devlet memurlarının, özel Kanunlarla yahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerle haftalık çalışma sürelerinin farklı belirlenmemesi kaydıyla, haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olduğu, bunların haftalık 40 saati aşan çalışma sürelerinin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 31292642–E.3801                          31.05.2018

Konu : Çalışma Saatleri

AFAD ÇALIŞANLARI SENDİKASI BAŞKANLIĞINA

Kültür Mah. Atatürk Bulv. Kardeşler Apt.

No: 168/2 49100/MUŞ

ilgi : 24.05.2018 tarihli ve 2018/138 sayılı yazınız.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan Devlet memurlarının çalışma saatleri ile fazla çalışmalarına ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere. 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çalışma saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak öze! kanunlarla yahut hu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumlanıl ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükmü; “Günlük çalışma saatlerinin tesbiti” başlıklı 100 üncü maddesinde; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur…” hükmü; “Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat vc usulünün tesbiti” başlıklı 101 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.” hükmü; “Fazla çalışma ücrcti” başlıklı 178 inci maddesinde; “A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir.” hükmü bulunmaktadır.

13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 2 nci maddesinde: “Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.” hükmü; 3 üncü maddesinde; “Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık çalışma süresi olan. 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet Memurları Kanunu’na veya özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerdeki:

a)  Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saatten fazla çalıştıkları süre:

b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının; Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştıkları süre;

Fazla çalışma sayılır… ” hükmü; 4 üncü maddesinde; “Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir. ” hükmü; 6 ncı maddesinde; “Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak bildirir. Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir, “hükmü; 7 nci maddesinde; “Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.

Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenleyecekleri “Fazla Çalışma Cetveli’ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kaydederler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.” hükmü  yer almaktadır.

Yukarıda verilen hükümler çerçevesinde; günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan Devlet memurlarının, özel Kanunlarla yahut 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerle haftalık çalışma sürelerinin farklı belirlenmemesi kaydıyla, haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olduğu, bunların haftalık 40 saati aşan çalışma sürelerinin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir