Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kararnamesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kararnamesi
125×125

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 119   ile 126   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

ONUNCU BÖLÜM

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Amaç ve kapsam

MADDE 119 – (1) Bu Bölümün amacı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 120- (1) Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

(2) Genel Müdürlüğün kısa adı DSİ’dir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 121 – (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek.

b)   Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya akşamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde kadastrosunu yaptırmak.

c)    Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak.

ç) (a) ve (b) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek.

d)      Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek.

e)    Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için Bakanlık emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip elemanları yetiştirmek.

f)       Akar sularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek.

g)      Bu maddede belirtilen tesislerin çalıştırma, bakım ve onarım dâhil işletmelerini yürütmek.

ğ) Bu maddede belirtilen işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak; ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve elde edilecek zirai, iktisadi faydalan ve verimlilik derecelerini tespit etmek; bu mevzularda gerekirse ilgili bakanlık ve kurum ve kuruluşlardan faydalanmak, amenajman planlan hazırlamak ve bunları temin edecekleri fayda ve ele alınmalanndaki zaruretlere göre seçmek, sıralamak ve Bakanlığa teklif etmek.

h)      Bu maddede belirtilen işlerin her türlü etüt ve projelerini yapmak veya yaptırmak.

ı) Tesislerin yapılması hususunda her türlü mali imkânlan araştırmak ve icabı halinde ortaklıklar kurulmasını Bakanlığa teklif etmek ve Cumhurbaşkanı kararı ile uzun vadeli iç ve dış istikrazlar yapmak.

i)     Genel Müdürlüğün yaptığı veya devraldığı tesislerden işletmelerini bizzat deruhte etmediklerinin işletmelerini sağlamak üzere işletmeler kurmak ya doğrudan doğruya veyahut da işletmeler marifetiyle ortaklıklar teşkil etmek ve lüzumu halinde tesisleri hakiki ve hükmi şahıslara devretmek üzere Bakanlığa teklifte bulunmak.

j)     Kamu kurum ve kuruluşlan ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılıp kamu yaran bulunan ve Genel Müdürlüğün vazifesi ile ilgili işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek, inşaatın yapılmasının proje ve fenni icaplara uygunluğunu murakabe etmek ve bu işlerin etüt ve projelerini uygun gördüğü bir ücret mukabilinde yapmak veya yaptırmak.

k)    Genel Müdürlüğün bu maddede belirtilen çalışmalan için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambar ve depolannı, idare binalannı, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlan, deneme istasyonlarını, işletme ve koruma emniyetlerini sağlayacak bina ve lojmanlarla telefon şebekelerini, radyo verici istasyonlarını, Genel Müdürlüğün vazifelerinin verimli yönetimine yarayacak diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, teçhiz etmek, kiralamak ve bakımlarını temin etmek.

l)     Genel Müdürlüğün vazifesi içinde bulunan işlerin yapılmasına lüzumlu gayrimenkulleri kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek veya istimlak etmek veya satın almak.

m)      Genel Müdürlüğün çalışma konusuna giren işleri yapmaya lüzumlu malzeme, makine, teçhizat ve taşıtları seçmek, sağlamak, çalıştırmak ve icabında kira mukabili vermek ve bunlar için gerekli tamir atölyeleri ile tesisleri kurmak ve işletmek.

n)         Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak.

o)       İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili her türlü hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak, baraj, gölet ve kanal gibi su yüzeyleri ile rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde güneş enerjisi sistemlerinin kurulmasına yönelik taleplerden uygun görülenleri bedeli karşılığında kiralamak.

ö) Sınır aşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak.

p)       Yardım mahiyetindeki uluslararası su sondajı veya diğer faaliyetler ile sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerini devralan kuruluşlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışında ücreti karşılığında eğitim, etüt, planlama, proje hazırlama, müşavirlik, laboratuvar ve kontrollük hizmeti vermek.

r)    Su tahsislerini yapmak, yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atıksular sebebiyle yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu ilgili bakanlığa bildirmek.

s)     Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek.

ş) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 122 – (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün idaresi altında merkez teşkilatı ile merkez dışında bölge müdürlüklerinden ve bu Bölüme göre kurulacak işletmelerden teşekkül eder.

(2)      Genel Müdür bu Bölümde ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirir. Genel Müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere beş Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

(3)      Bölge müdürlükleri bir bölge merkez teşkilatı ile şube başmühendislikleri ve kısım mühendisliklerinden oluşur.

(4)      Bölge müdürleri kendilerine bağlı teşkilatın amiri ve Genel Müdürlüğün temsilcisi olup bölgelerindeki uygulamalardan Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Hizmet birimleri

MADDE 123 – (1) Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a)        Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı.

b)        Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı.

c)        Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı.

ç) İçmesuyu Dairesi Başkanlığı.

d)        Atıksu Dairesi Başkanlığı.

e)        Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı.

f)         Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı.

g)        Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı.

ğ) Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı.

h)        İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı.

ı) Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı.

i)         Teknoloji Dairesi Başkanlığı.

j)         Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

k)        Arazi Toplulaştırması Etüt ve Projelendirme Dairesi Başkanlığı.

l)         Değerlendirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı.

m)         Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

n)          Personel Dairesi Başkanlığı.

o)          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ö) Teftiş Kurulu Başkanlığı.

p)          Hukuk Müşavirliği.

(2)         Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin görevleri yönetmelikle belirlenir.

Gelirleri

MADDE 124 – (1) DSİ’nin gelirleri şunlardır:

a)       Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen hizmet talepleri çerçevesinde elde edilen gelirler.

b)       Görev alanına giren konularda verilen her türlü belge, veri, rapor, ihale şartnamesi ve dokümanın satışları ile analiz, denetim, danışmanlık, etüt, deney ve benzeri hizmetler karşılığı alman gelirler.

c)        Yatırım, iyileştirme ve yenileme ile işletme bakım-onanm masraflarının geri ödemesinden elde edilen gelirler.

ç) Taşınır mallar ve taşınmazların satışından veya kiraya verilmesinden veya irtifak hakkı kurulmasından veya devrinden ve işletilmelerinden elde edilen gelirler.

d)       Taahhütlerini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen yüklenicilerden alınan tazminatlar ile gelir kaydedilen teminatlar.

e)        Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek enerji projelerinden sağlanan; fizibilite raporu kontrol ücreti, hidroelektrik kaynak katkı payı, havza hidrolojik gözlem, değerlendirme ve kontrol bedeli, hidrolojik veri, rapor inceleme, DSÎ tarafından hazırlanan projeler için alınan hizmet bedeli karşılığı gelirler.

f)        Su tüketimi olmayan tahsisler hariç olmak üzere, tahsis edilen sulardan alınacak bedeller ile balıkçılık üretimine yapılan su tahsislerinden elde edilen gelirler.

g)        Talep üzerine yeraltı ve yerüstü sularıyla ilgili yapılan münferit işler karşılığı gelirler.

ğ) DSİ üretim tesislerinde üretilen su ürünleri satışından elde edilen gelirler.

h)        Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

ı) Ortaklıklardan ve tesislerin işletmelerinin devredildiği mahallî idareler ve teşekküller ile şirketlerden alınacak bedeller ve paylar.

i)         Her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

j)         Genel Müdürlüğün gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

k)        Diğer gelirler.

Tahsis

MADDE 125 – (1) DSİ’nin görev ve faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı Hâzinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, talebi üzerine ilgili mevzuatınca bedelsiz olarak DSİ’ye tahsis edilir.

Müfettiş ve müfettiş yardımcısı

MADDE 126 – (1) Genel Müdürlükte 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir