Devlet Memuru Ticari Taksi İşletebilir mi?

Devlet Memuru Ticari Taksi İşletebilir mi?
125×125

Devlet Memuru Ticari Taksi İşletebilir mi?

Devlet memuru olarak görev yapanları ticari taksi alabilirler mi? Ticari taksi plakası sahibi  olan devlet memuruna 657 sayılı yasaya uygulanacak yaptırım varmı?Devlet memuru sahibi olduğu ticari taksiyi kiraya vererek buradan gelir elde edebilir mi? gibi ticari taksi sahibi olan veya ticari taksi almak isteyen memurların merak ettiği konuları bu yazımızda açıklamaya çalıştık.

Memurun Ticaret Yapma Yasağının Kapsamı ve Cezası Nedir ?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç  getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesinde “Memurlar Türk Ticaret  Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz,  ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. ” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hükme aykırı hareket eden memurlara ise 657 yasanın 125. maddesinde yer alan   “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” fiiline karşılık gelen  kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermek mümkündür.

Ticari Taksi Sahibi Olmak veya Ticari Taksi İşletmek Ticaret Sayılır mı?

Yasal  mevzuata göre Ticari Taksi plakası almak isteyenler aşağıdaki yer alan şartlara haiz olmak zorundadır.

1. Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak,  şartı aranır.

Görüleceği üzere ticari taksi plakası almak isteyen kişiler şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş olmak zorundadır. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde   “taksi”, “Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araçtır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12’nci maddesinde bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi tacir olarak tanımlanmış; bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimsenin, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılacağı ve bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimsenin, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 15’nci maddesinde ise “esnaf”, “İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi” şeklinde
tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar” ticari kazanç olarak tarif edilmiş; 4’üncü fıkrasında da “Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek (Bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tesbit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,  Basit usulde vergilendirildiği tespit edilen ticari taksi işletmeciliğinin, Devlet memurları açısından ticari ve diğer kazanç getirici faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup Devlet memuru olanların  ticari taksi plakasından, kira ve benzer ad altında gelir elde etmesini halinde 657 sayılı yasada yer alan yaptırımlarla karşı karşıya kalması mümkündür.
 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir