Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Kararnamesi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Kararnamesi
125×125

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü  teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 104   ile 118   sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Amaç ve kapsam

MADDE 104 – (1) Bu Bölümün amacı, madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 105 – (1) Bu Bölümde geçen;

a)        Bakan: Hazine ve Maliye Bakanım,

b)        Genel Müdür: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürünü,

c)        Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Görev

MADDE 106 – (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a)      Kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paralan basmak ve dağıtmak.

b)        Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarım basmak.

c)      Resmî kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyalan imal etmek.

ç) Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalannın kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tespit etmek.

d)        Resmî mühürleri imal etmek ve resmî mühür sicilini tutarak resmî mühür beratlannı tanzim

etmek.

e)        Hâzinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak.

f)       Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kağıtları basmak, bastırmak ve dağıtmak.

g)        Verilecek diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

MADDE 107 – (1) Genel Müdürlük hizmet birimlerinden oluşur.

Genel Müdür

MADDE 108 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, plan ve yıllık programlara uygun olarak verilen direktifler doğrultusunda yönetmekle, Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Hizmet birimleri

MADDE 109 – (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri şunlardır:

a)        Darphane Dairesi Başkanlığı,

b)        Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı,

c)        Uygulama Dairesi Başkanlığı,

ç) Personel Dairesi Başkanlığı,

d)        Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

e)        Döner Sermaye Saymanlığı. ’

Darphane Dairesi Başkanlığı

MADDE 110 – (1) Darphane Dairesi Başkanlığı madeni ufaklık para ile madeni hatıra para, hatıra madalyonu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarını, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikleri gereği devletçe verilen madalyaları, resmî mühürleri basmak ve bunların sicillerini tutmakla görevlidir.

Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı

MADDE 111 – (1) Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı, Devlet gelirlerinin tahsilinde kullanılan her nevi damga, harç ve cezaevi yapı pulları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pullarını, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa tabi değerli kağıtları, önemli ve kullanılış yeri sebebi ile emniyetli basımı gerektiren diğer belgeleri basmakla görevlidir.

Uygulama Dairesi Başkanlığı

MADDE 112 – (1) Uygulama Dairesi Başkanlığı kıymetli madenler ile ilgili resmi ayarevi işlemlerini yapmak, kıymetli maden ticaretini düzenlemek üzere standartlar tespit etmek ve uygulamasını kontrol etmek, kıymetli madenlerin ve taşların ithalat ve ihracatında yapılan düzenlemeleri uygulamak, hatıra paraların koleksiyon servisini kurmak yurt dışı ihracatım gerçekleştirmek, her türlü madde malzeme ve makinalann satın alınması ve ithalatını yapmak ile görevlidir.

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 113 – (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)      Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle İlgili tekliflerde bulunmak.

b)        Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

c)      Genel Müdürlük eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.

ç) Genel Müdürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek.

d)        Genel Müdürlük bütçe ve mali işlemi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

e)        Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 114 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)        Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

b)        İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek.

c)        Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

d)        Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

e)        Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.

f)       Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.

g)        Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.

ğ) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.

h)        Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

ı) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

Bütçe

MADDE 115 – (1) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bütçesi Bakanlık bütçesi içinde yer alır.

Döner Sermaye Saymanlığı

MADDE 116 – (1) Döner Sermaye Saymanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün döner sermaye hesabını, maliyet muhasebesine imkan verecek muhasebe yönetmeliğine göre tutar ve dönem sonu hesaplarını düzenleyerek ilgili mercilere sunar.

Döner sermaye

MADDE 117 – (1) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü emrine bu Bölümde yazılı görevlerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olan sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilir.

(2)     Genel Müdürlüğün Döner Sermayesi; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler ile Hâzinece yapılacak ayni yardımlar, Kuruluş çalışmalarından elde edilecek gelirden, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilave olunur.

(3)     Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir tahsis olunan sermayenin iki katma ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayenin iki katına ulaştıktan sonra kârlar, ilgili takvim yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan kârlar ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(4)      Genel Müdürlük bu döner sermayeden görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyacağı harcamaları yapmaya yetkilidir. Ancak görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyulacak makina ve demirbaş alımı, bina ve tesis yapımı ile ilgili olarak bu döner sermayeden yapılacak harcamalar için Bakanlıktan izin alınır. Bu yolla edinilen gayrimenkuller döner sermayeye tahsis edilmek kaydıyla Hazine adına tescil edilir.

(5)      Döner sermayeden karşılanacak satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesis ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı ilgili mevzuatı çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

(6)      Her mali yılın bitiminden itibaren 3 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerin onaylı birer örneği de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

(7)      Döner sermayenin işletilmesi ile ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe yöntemine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

Tedavüldeki madeni paralar ve basım giderleri

MADDE 118 – (1) Madeni paralar, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tedavüle çıkarılır ve bütçeleştirilir.

(2)      Madeni paraların tedavüle çıkarılması için yapılan harcamaların takip şekli ilgili muhasebe yönetmeliğinde düzenlenir.

(3)      Tedavüle çıkarılan madeni paralar hakkında düzenli bilgiler Genel Müdürlükçe belli dönemler itibarıyla hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir