Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Kararname

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Kararname
125×125

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu  teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu   ilgilendiren maddeler 4 nolu cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 74   ile 81  sayılı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumu

Amaç

MADDE 74 – (1) Bu Bölümün amacı, hükümlü ve tutuklulann meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Kuramunun kuruluşuna, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 75 – (1) Bu Bölümde geçen;

a)       Bakan: Adalet Bakanını,

b)       Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c)        Ceza İnfaz Kurumlan: Kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk ıslahevlerini,

ç) Daire Başkanı: İşyurtlan Daire Başkanım,

d)        Daire Başkanlığı: İşyurtları Daire Başkanlığını,

e)        Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünü,

f)         Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,

g)        İşyurtları Kurumu: Ceza İnfaz Kuramları ile Tutukevleri İşyurtlan Kuramunu,

ğ) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu: Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,

h)      Kanun: 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kuramları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

ifade eder.

İşyurtları Kurumu

MADDE 76 – (1) İşyurtları Kurumunun organları, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlandır.

(2)       İşyurtlan Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanın belirleyeceği toplam 5 üyeden oluşur.

(3)        Bakan, gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna başkanlık eder.

(4)        Daire Başkanlığı, bir Daire Başkam ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşur.

(5)        İşyurtları Kuramunu, İşyurtlan Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil eder.

(6)        Lüzum görülen yerlerde İşyurtlan Kurumu, işyurtlan kurabilir.

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri

MADDE 77 – (1) İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

a)        İşyurtlarının genel amaçlarını belirlemek.

b)        İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçesini onaylamak.

c)        İşyurtlannın kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek.

ç) Hükümlü ve tutukluların çalıştınlma usul ve esaslarını belirlemek.

d)      İşyurtları yönetim kurallannm önerisi üzerine 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işyurtlannda istihdam edilecek işçilerin niteliklerine, çalıştınlmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların işten çıkarılmasına karar vermek.

e)      Yüksek iş performansıyla işyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere prim ödenmesinin usul ve esaslarını belirlemek; yıllık bilançolarında tahakkuk edecek kârdan personel işçi ve hükümlülere Kanunda belirtilen kar payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini karara bağlamak.

f)       Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının faaliyetlerinin adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek.

g)        İşyurtları Kurumu ile işyurtlannın paralannın yatırılacağı bankalan belirlemek.

ğ) Ceza infaz kuramları ve tutukevleri personeline İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplannı tutturmak ve bu hesaplan ilgilendiren işleri yaptırmak.

h)      İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplannı onaylamak veya reddetmek.

ı) Genel Müdürün önerisiyle işyurtlanna işletme ihtiyaçlan için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek.

i)       Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda çalıştınlmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara bağlamak.

Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 78 – (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       îşyurtlan Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek.

b)       İşyurtlarım yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek.

c)      Hükümlü ve tutuklulann çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma şartları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ç) Îşyurtlarmın yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini, ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını îşyurtlan Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

d)      îşyurtlarında, îş Kanunu hükümlerine göre çalıştınlacak işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullannın önerilerini îşyurtlan Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

e)        îşyurtlan Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

f)       Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak îşyurtlan Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak, yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve izlemek, görüş bildirmek, genelge düzenlemek.

g)       Kanunlarda ve bu Bölümde gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

îşyurtlan

MADDE 79 – (1) îşyurtlan, ceza infaz kurumlan ile tutukevleri bünyesinde aşağıda belirtilen amaçlan gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir:

a)       Hükümlü ve tutuklulann meslek ve sanatlannı koruyup geliştirmek.

b)       Hükümlü ve tutuklulara bir meslek ve sanat öğretmek.

c)        Ünitelerde üretilen ekonomik değerleri pazarlamak.

Sermaye kaynaklan

MADDE 80 – (1) îşyurtlan Kurumuna ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olan sermaye miktarı, ihtiyaç halinde Cumhurbaşkanı karanyla üç katına kadar artınlabilir.

(2)        îşyurtlan Kurumunun sermaye kaynakları şunlardır:

a)       İşyurtlarmm faaliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlar.

b)      30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar ile 2 nci maddesine göre alınacak yiyecek bedelleri.

c)       2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alman yargı ve noter harçlarının ilgili yıl bütçesi gelir tahmini tutarının % 35’ine tekabül eden miktarda îşyurtlan Kurumuna aktarılmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek.

ç) Ceza infaz kurumlan ve tutukevleri ile işyurtlarmm demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı bırakılan eşya ve araçlarla yemek ve ekmek artıklannın satışından elde edilen gelirler.

d)       Bağış ve yardımlar.

e)        Faiz ve sair gelirler.

(3)       İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre elde edilen gelirler, îşyurtlan Kurumunun, îşyurtlan Yüksek Kurulunca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplanna yatırılır, (c) bendine göre bütçeden tahsis edilen ödenekler, her ayın başında 1/12 oranında serbest bırakılmak suretiyle kullandırılır.

(4)       İkinci fıkranın (d) ve (e) bentlerine göre elde edilen gelirler üçüncü fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.

(5)       îşyurtlan Kurumu bütçesinden, îşyurtlan Kurumu Yüksek Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar dâhilinde; Kurumun hizmet ve çalışmalannın yürütülmesiyle ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alımı, bakımı, onanım, işletilmesi ve diğer tüm giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının bina alım, inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan kısımlar, îşyurtlan Kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir. Ancak ceza ve infaz kurumlan ve tutukevlerinin ihtiyacı için aynlacak tutar, işyurtlan öz gelirlerinin % 90’ından az olamaz.

Yönetmelik

MADDE 81 – (1) Bu Bölümün uygulamasını göstermeye yönelik;

a)       İşyurtları Kurumu ile işyurtlarma ilişkin hususlar,

b)       Hükümlü ve tutuklulara ödenen gündeliklerin ödeme usul ve esasları,

c)        Fazla çalışma usul ve esasları,

ç) Muhasebe ve ihaleye dair usul ve esaslar,

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar, yönetmelikle belirlenir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir