Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
125×125

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikle;

-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına görevli personelin naklen atama esaslarını düzenleyen 22 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu maddenin üçüncü fıkrasının b bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Maddenin birinci fıkrasına son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması bendi eklenmiştir. Naklen atama talebinde bulunacaklarda bu şart aranacaktır.

-Naklen Atama Esaslarını düzenleyen 22 inci maddeye 22/C maddesi eklendi. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilecek. Söz konusu personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilecek. Görev yerleri 5 bölgeye ayrılacak. Bakanlık gerek gördüğünde 5 bölgeyi alt kısımlara da ayırabilecek. Personelin tayin talebinde bulunması için beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl görev yapması gerekecek. Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri de bu hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

– Mazerete Dayalı Naklen Atamaları düzenleyen 24 üncü maddeye göre yapılan atamalarda toplu atama usulü uygulandığında aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilecek.

-Şehit ve gazi yakınları için de bir düzenleme yapıldı. Bu kişilerin  yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.


Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/07/2003 tarihli 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “şartları” ibaresi “şartı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin 22/C maddesindeki hükümler uyarınca değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 22/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 22/C maddesi eklenmiştir.

“Madde 22/C

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli hariç atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri yılda bir defa olmak üzere yaz döneminde gerçekleştirilir.

Birinci fıkrada belirtilen personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri hizmet puanı, iş ve kadro durumu esas alınarak değerlendirilir.

Görev yerleri, adli ve idari yargıda görev yapan personel bakımından 19/02/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen beş bölgeye ayrılır. Hizmet puanı, adli ve idari yargıda görev yapan personelin bu beş bölgede geçen hizmet süreleri esas alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek ilkeler doğrultusunda hesaplanır.

Bakanlık üçüncü fıkrada belirtilen bölgeleri gerekli gördüğü takdirde alt kısımlara ayırmaya yetkilidir.

Bu madde kapsamındaki personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinde bu Yönetmeliğin 22 ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan hizmet süreleri son görev yeri; beşinci ve dördüncü bölge olan personel için en az iki, üçüncü bölge olan personel için en az üç, ikinci bölge olan personel için en az dört, birinci bölge olan personel için en az beş yıl olarak uygulanır. Bakanlık bu süreleri kısaltmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplu atama usulü uygulanması durumunda aile birliği mazeretine dayalı naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 3 üncü madde eklenmiştir.

“Ek Madde 3 – Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Bu madde kapsamındaki naklen atamalarda 22 nci maddenin beşinci fıkrasındaki toplu atama usulü de uygulanabilir. Toplu atama usulü uygulanması durumunda naklen atama işlemleri yılda iki kez gerçekleştirilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir