18 Yaşından Küçükler Memur Olabilir mi?

18 Yaşından Küçükler Memur Olabilir mi?
125×125

Bilindiği üzere Öğrenci Seçme ve Değerlendirme Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme sınavlarına girebilmek için sınavına girilecek olan öğrenim grubunda yer alan okullardan mezun olmak veya mezun olabilecek durumda olmak şartı yer almaktadır.Kamu Personeli Seçme Sınavına ortaöğretim bölümünden sınava giren adayların bazılarının yaşları 18 yaşından küçük olmaktadır.Bu şekilde sınavı kazanarak atanma hakkı kazanan bir kişi memur olarak göreve başlayabilirmi.

Konuya ilişkin olarak Devlet Memurları Kanununun 40. maddesinde yer alan hükme bakmak gerekecektir.Memuriyete girişte yaş başlıklı 40. maddede 18 yaşını tamamlayanların memur olacağı hükmü yer almaktadır.İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere 18 yaşını tamamlamayanlar Devlet Memuru olamayacaklardır.Kamu Personeli Sınavına girip yeterli puanı alan bir kişi memur olarak atanabilmek için 18 yaşının dolmasını beklemek zorundadır.Ancak yine aynı maddenin devamına baktığımızda ise belli şartlarda 18 yaşından küçük olanlarında Devlet memurluğuna atanmasına imkan tanındığı görülmektedir.18 yaşından küçük olanlar aşağıda yer alan şartların olması halinde Devlet memuru olarak atanabilmektedirler.

-Bir Meslek veya sanat Okulunu Bitirmiş Olmak

-En az 15 yaşını doldurmuş olmak

-Türk Medeni Kanununa göre Kazai Rüşt Kararı almak

 Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda 18 yaşından küçük olanların atama yapılacak kadrolara başvurduğu gün 18 yaşını doldurmuş olmaları veya meslek veya sanat okulu mezunu iseler 15 yaşını doldurup Kazai rüşt kararı almış olmaları gerekmektedir.

Kazai Rüşt Nedir

18 yaşını doldurmamış bireylerin mahkeme yoluyla kazanılan ergenlik işlemine kazai rüşt denilmektedir. Kanunlarımızda bir kişinin reşit sayılabilmesi için; 18 yaşını doldurmuş olması, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış olsa bile ailesinin izni ile evlenmiş olması ya da mahkeme kararı ile kazai rüşt kararı verilmiş olması gerekmektedir.

Kazai Rüşt Kararı Nasıl Alınır

Kazai Rüşt kararı alınacak olan kişinin ve ailesinin mahkemeye dilekçe ile başvurmaları ile dava açılabilir. Ancak kazai rüşt kararı verilebilmesi için de bazı şartlar aranmaktadır. Kişinin kendisinin ve anne, babasının onayı. Kişinin on beş yaşını doldurmuş olması.  Kişinin hareket etme becerisinden yoksun olmaması (akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk vb.) aranan şartlardandır. Belirtilen bu şartların eksik olmaması halinde mahkeme tarafından kişinin doktora sevki sağlanır. Doktor tarafından yapılan muayenede küçüğün ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilir. Verilecek rapor doğrultusunda mahkemece karar verilir.Kazai rüşt davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili Mahkeme ise kazai rüşt kararı alınmak istenen küçüğün yerleşim yeri mahkemesidir. Kazai rüşt davalarında davalı yoktur, hasımsızdır. Davacı ise, küçüğün kendisi veya velisi, küçük vesayet altında ise vasisi veya kanuni temsilcisidir.

Kazai Rüşt Kararı Alan Kişinin Memur Olarak Atanabileceğine İlişkin DPB Görüşü

ÖZET: 17 yaşında olan, ancak kazai rüşt kararı alan kişinin Devlet memuriyetine
atanabileceği hk. (14/5/2015-3252)
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Başkanlığımız tarafından Üniversitenize atama teklifi yapılan Zeynep KARCI’nın ibraz ettiği belgelere göre atama teklifinin yapıldığı 17/03/2015 tarihi itibariyle 17 yaşında olduğu, Solhan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, ancak 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş şartını taşımadığı belirtilerek, ilgilinin anılan madde uyarınca kazai rüşt kararı alması durumunda Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgilinin atama teklifinin yapıldığı 17/03/2015 tarihi itibariyle 15 yaşını doldurmuş olması ve meslek lisesi mezunu olması sebebiyle kazai rüşt kararı aldırması halinde Devlet memuru olarak atanabileceği mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir