Yetkisi Olmayan Memurun Kurum Adına Sözleşme İmzalaması

Yetkisi Olmayan Memurun Kurum Adına Sözleşme İmzalaması

Memurun Yetkisi Olmayan İşi Yapması Durumunda Verilecek Ceza

Kamuda görev alan memurların yetki ve sorumlulukları kanun yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile belirlenmiştir.Yetki ve görev sınırları mevzuatsal düzenlemeler ile belirlenen kamu görevlilerinin yetkili olmadıkları işlemlerde bulunmaları halinde idari ve adli soruşturma ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları mümkündür.Yazımız ekinde yer alan mahkeme kararında da bir memur yetkisi olmadığı halde kurum adına bir firma ile bakım onarım sözleşmesi imzalamış ve bunun üzerine yürütülen soruşturma neticesinde ise memura kınama cezası verilmiştir.Konunun yargıya taşınması sonucunda ise memura verilen disiplin cezası Danıştayca onaylanmıştır.İlgili kararda memurun imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden herhangi bir ödeme yapılmamış olmasının disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmeyeceği de ayrıca kararda hüküm altına alınmıştır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2012/5057 E.  ,  2015/6297 K.
“İçtihat Metni”

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili : Av.

İstemin Özeti : … İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının 657 sayılı Kanunun 125/B-(a) maddesi uyarınca ve bir alt ceza uygulanmak suretiyle uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 14.02.2011 tarihli ve 4925 sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine, mali haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle açılan davada; davacının üzerine atılı fiilin disiplin cezasını gerektirecek nitelikte bir fiil olmadığı, davacının uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ve davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesi ile mali haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedilmesi yolunda … 1. İdare Mahkemesince verilen … tarihli ve … sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : Uyuşmazlık, bir kamu görevlisinin yetkisi olmadığı halde görev yaptığı idareyi temsilen bir sözleşmeyi imzalamış olmasının disiplin cezasını gerektirecek nitelikte bir eylem olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
Bakılan olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Şubesinde şef olarak görev yapan davacının, her hangi bir resmi sözleşme yapılması hususunda yetkisi ve resmi bir görevi de bulunmadığını bildiği halde, kullanılmakta olan bir fotokopi makinesine ilişkin olarak 15.09.2009 tarihli “teknik servis bakım ve garanti sözleşmesi”ni müşteri sıfatıyla imzaladığı hususunda taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesinde, “verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak” fiili, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Her ne kadar, davacının yetkisiz olmasından dolayı hukuken geçerliliği de tartışmalı olan bu sözleşme uyarınca sözleşmenin tarafı olan firmaya her hangi bir ödeme yapılmamış ise de, davacının, mal ve hizmet alımına ilişkin düzenlemeler kapsamında hiçbir hazırlık işlemi yapılmadığı halde, üstelik yetkili ve sorumlu olmadığını bilerek idareyi temsilen bir sözleşme imzalamış olmasının, yukarıda metnine yer verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-(a) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir fiil olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, temyiz isteminin kabulü ile söz konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 01/12/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir