Yargıtay, Fazla Çalışma Yapıldığını İspat Etme Yükümlülüğünün İşçiye Ait Olduğuna Hükmetti

Yargıtay, Fazla Çalışma Yapıldığını İspat Etme Yükümlülüğünün İşçiye Ait Olduğuna Hükmetti
125×125

Yargıtay, fazla mesai yaptığı ispat etme yükümlülüğünün işçiye ait olduğuna, fazla mesai ücretinin ödendiğini ispat yükümlülüğünün ise işçiye ait olduğuna hükmetti.

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi, 2015/25096 E., 2015/21432 K. sayılı kararında fazla yaptığını ispat  yükümlülüğünün işçiye ait olduğu yönünde karar verdi. Söz konusu karada işçinin fazla mesai yaptığını hangi yollardan ispat edeceğine de yer verildi.

İşçiler fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtlarını, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeleri, işyeri yazışmalarını delil olarak gösterebilecekler. Ancak fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tanık beyanıyla fazla mesai yapıldığı ispat edilebilecek.

Yargıtay Kararı aşağıda yer almaktadır.

“İçtihat Metni”Mahkemesi : Samsun 2. İş Mahkemesi
Tarihi : 07/04/2015
Numarası : 2014/662-2015/138

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, yıllık izin ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekilleri davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında davacı işçinin fazla mesai çalışması yapıp yapmadığı uyuşmazlık konusudur.

Fazla mesai çalışması yaptığını ispat yükü işçiye, çalışma olgusunun ispatlanması halinde ücretlerinin ödendiğini ispat yükü ise işverene düşmektedir.

Fazla çalışmanın çalışmasın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalarda bu noktada gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda da ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır
Somut olayda; hükme esas bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre davacının Nisan-Eylül ayları arası yılın 6 ayı haftada 9 saat fazla mesai yaptığı, diğer 6 ayı ise haftada 6 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek fazla mesai ücret alacağı hesap edilmiş, mahkeme tarafından % 25 hakkaniyet indirimi yapılarak alacak hüküm altına alınmıştır.
Dosya içinde davacının işe giriş çıkış saatlerini gösteren kart okuma kayıtları sunulmuştur. Bilirkişi ve mahkeme tarafından giriş-çıkış saatlerini gösterir bu kayıtlara itibar edilmemiş ise de, davalı Belediye bu kayıtlara göre davacının haftada 45 saat çalıştığını ve fazla mesai yapmadığını beyan ettiğinden mahkemece iş yerinde uzman bir bilirkişiye inceleme yaptırılarak söz konusu kayıtların hesaplamaya elverişli olup olmadığının araştırılması ve giriş-çıkışı gösteren kart okuma kayıtlarının bulunduğu dönem bakımından bu kayıtlara göre; bulunmayan dönem bakımından ise şimdiki gibi davacının fazla mesai alacağının hesaplattırılması ve sonucuna göre bu alacak hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Mahkemece bu hususlar yerine getirilmeksizin eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olmuştur.
O halde davalıların bu yönlere ilişkin temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 04.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir