Sosyal Medyada Yapılan Yorumdan Dolayı Ceza Verilmesi Anayasaya Aykırı mı?

Sosyal Medyada Yapılan Yorumdan Dolayı Ceza Verilmesi Anayasaya Aykırı mı?

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyada üstler hakkında yapılan yorum nedeniyle kınama cezası verilerek ifade özgürlüğünün ihlali edildiğine karar verdi. Karara ilişkin olay ve bulgular aşağıda yer almakta olup, iptal hükmünün gerekçesi ise linkte yer alan Anayasa Mahkemesi kararında yer almaktadır.

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, sosyal medyada üstler hakkında yapılan yorum nedeniyle kınama cezası verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2.  Başvuru 7/12/2015 tarihinde yapılmıştır.

3.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinden sonra Komisyona sunulmuştur.

4. Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

5. Bölüm Başkanı tarafından başvurunun kabul edilebilirlik ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.

6.Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına (Bakanlık) gönderilmiştir. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

III.  OLAY VE OLGULAR

7.  Başvuru formu ve eklerinde ifade edildiği şekliyle olaylar özetle şöyledir:

8.  Başvurucu, olayların meydana geldiği tarihte polis memurudur.9.  Başvurucu, Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bazı polis memurları tarafından oluşturulan bir sayfada yer alan “Emniyet-Sen Başkam’na Mobbing” başlıklı konuya yorum yapmıştır. Başvurucunun anılan konuya yaptığı yorum şöyledir; “…eyyyy rütbeli zevat Size de Ölüm Var Bize de… Bunun hesabını orada Allah zaten soracak burada da Emniyet-Sen…”.

10.Başvurucu hakkında, sosyal paylaşım sitesinde sarf ettiği sözler nedeniyle disiplin soruşturması açılmıştır. Başvurucu, Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü Î1 Polis Disiplin Kurulu Başkanlığınca (İdare) 19/3/2014 tarihinde kınama cezası ile cezalandırılmıştır. İdarenin gerekçesi şöyledir:

”Polis memuru Hulusi Özkan ifadesinde her ne kadar yaptığı yorumu bilinçsizce yaptığını ve yaptığı yorumdan pişmanlık duyduğunu beyan etmiş olsa da Emniyet Teşkilatı mensuplarına yakışmayan ve Polis Meslek disiplini ve etiği ile bağdaşmayan yorumlar yaptığı ve her türlü istismara açık olan bu sayfalarda yorum yapması ve paylaşması hakkında isnat edilen ‘Görev dışında yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak” suçunu işlediği, alınan beyanlar ve dosya içerisindeki diğer deliller muvacehesinde anlaşılmakla eylemine uyan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 4/1. maddesi gereğince kınama cezası ile tecziyesine, daha önceden almış olduğu disiplin cezalarının olması nedeniyle tüzüğün 15. maddesinin tatbikine yer olmadığına karar verilmiştir.”

11. Başvurucu, idari işlemin iptali talebiyle dava açmıştır. Ankara 2. İdare Mahkemesi 7/11/2014 tarihinde davanın reddine karar vermiştir. Mahkeme karanmn gerekçesi şöyledir:

“Dava dosyasının incelenmesinden; polis memuru olan davacının, Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde “Emniyet-Sen Başkam’na Mobbing” başlıklı konuya yaptığı yorum dolayısıyla hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, bu kapsamda, davacıdan alınan savunma ve ifadelerde söz konusu yorumu kendisinin yazdığı ve yazı içeriğinde ‘….eyyyy rütbeli zevat Size de Ölüm Var Bize de …. bunun hesabını orada Allah zaten soracak burada da Emniyet-Sen ….’ şeklinde ifadelere yer verildiğinin görüldüğü, bu itibarla, söz konusu yorumların polislik mesleğinin etiği ile bağdaşmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, disiplin cezasına dayanak eylemi gerçekleştirdiği sabit olan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 4/1 maddesi uyarınca ‘kınama cezası’ ile tecziyesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.”

12. İtiraz üzerine karar (kapatılan) Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunca 4/3/2015 tarihinde onanmıştır.

13. Başvurucunun karar düzeltme talebi 6/10/2015 tarihinde reddedilmiştir.

14. Ret kararı başvurucuya 5/11/2015 tarihinde tebliğ edilmiş, başvurucu 7/12/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunmuştur.

15.  Başvurucunun yorum yaptığı “Emniyet-Sen Başkam’na Mobbing” başlıklı konunun içeriğine dair bir bilgiye, İdare tarafından verilen disiplin cezası kararında ve derece mahkemelerinin gerekçeli kararlarında yer verilmediği gibi bireysel başvuru formu ve eki belgelerde de rastlanılamamıştır.

Kararın tamamını ve hükmün gerekçesini okumak için  tıklayınız.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir