Sendikaların Eylemi İçin İşe Gelmeyen Memura Disiplin Cezası Verilemez

Sendikal Faaliyetten Dolayı İşe Gelmeyen Memura Ceza Verilemez

Bilindiği üzere Devlet Memurları kanununa göre devlet memurlarının mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmemeleri durumunda ilgili memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılmakta ve işe gelinmeyen gün sayısına göre disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası, kademe ilerlemesini durdurulması cezası ile memuriyetten çıkarma cezaları verilebilmektedir.Ancak kanun maddesinde memurun işe gelmeme fiilini mazeretsiz olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.Aşağıda yayınlamış olduğumuz mahkeme kararında üyesi olduğu sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda bir gün işe gelmeyen memura verilen aylıktan kesme cezası işe gelmeme eyleminin sendikal faaliyet neticesinde yapılmasından dolayı memurun mazeretsiz işe gelmediği hususunu ortadan kaldırdığı bu nedenle ilgili memura disiplin cezası verilemeyeceği yönünde karar verilmiştir.

Sendika Kararı ile işe gelmeyen memura ilişkin danıştay kararı yazımız ekindedir.

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2009/1063 Karar No : 2013/1998

Anahtar Kelimeler : Aylıktan Kesme Cezası, Sendikal Faaliyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Özeti : Davacının sendikal faaliyet gereği, bir gün göreve gitmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gitmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiği hakkında.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dava; öğretmen olarak görev yapan davacının, bir gün göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 09/04/2004 günlü, 2661 sayılı işlemin iptali, işlemden kaynaklanan zararların doğumundan itibaren işletilecek yasal faizi ile tazmini istemi ile açılmıştır. ………….

…………………….Bu durumda, davacının, sendikal faaliyet gereği, 11/12/2003 tarihinde göreve gelmeme eyleminin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabulü gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanunun 125/C-b maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Samsun İdare Mahkemesinin 03/12/2008 günlü, E:2008/916, K:2008/1731 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/05/2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. KARŞI OY Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, İdare Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir