Özel İtiraza Tabi İşlemlerde Dava Açma Süresinin Hesabı

Özel İtiraza Tabi İşlemlerde Dava Açma Süresinin Hesabı
125×125

Danıştay İkinci Dairesi, özel itiraza tabi işlemlerde işlemin itiraza verilen cevapla kesinleşeceği, itiraz öncesi sürelerin dava açma süresinin hesabında dikkate alınamayacağına karar verdi.

T.C. D A N I Ş T A Y

İkinci Daire

Esas No : 2016/3710

Karar No : 2018/1962

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Şef kadrosunda olup Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Alaşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacı tarafından, 05/04/2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü kadrosu için yapılan görevde yükselme yazılı sınavı başarı puanının 70 puandan 60 puana düşülmesine ilişkin işlem ile 17/10/2014 – 06/11/2014 tarihleri arasında yapılan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü sözlü sınavının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 23/12/2015 günlü, E:2015/2083, K:2015/2253 sayılı kararıyla; “Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde şef olup Manisa İli, Alaşehir İlçesi Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında 05/04/2014 tarihinde yapılan yazılı sınava girerek 86,67 puan aldığı ve 17/10/2014 -06/11/2014 tarihleri arasında mülakata girmeye hak kazandığı mülakat sınav sonuçlarının 04/12/2014’te davalı idarenin internet adresi aracılığı ile açıklandığı, davacının bahsi geçen mülakattan 70 puan alması üzerine 11/12/2014 tarihinde itiraz ettiği, itirazının 17/12/2014 tarih ve 6461516 sayılı işlemle reddedildiği ve bu ret işleminin davacıya 22/12/2015 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 16/02/2015 havale tarihli dilekçe ile kayda giren iş bu davanın açıldığı; olayda, davacı tarafından mülakat sınavına karşı itirazın kendi özel mevzuatında öngörülen süre olan 5 iş günü içerisinde (son gün 09/12/2014 tarihi) itiraz edilmesi halinde, itirazın reddine yönelik işlemin tebliğ tarihinden itibaren yasal dava açma süresi olan 60 gün içerisinde dava açma hakkının olduğu, bu durumda, davacı tarafından mülakat sınavı sonucuna süresi içerisinde itiraz edilmeyerek itirazının reddi üzerine alınan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmadığı” gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı, davanın süresinde açıldığını ileri sürerek İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğu, bu sürelerin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı hükme bağlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde ise, “1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2.Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30/01/2014 günlü, 28898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve dava konusu işlem tesis tarihi itibarıyla yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 16. maddesinde, “Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare tarafından 13/02/2014 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı İlanı yapıldığı, bu ilanın ekindeki e-Kılavuzla 320 adet Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosunun ilan edildiği ve anılan Kılavuzun “Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı D-III maddesinde; “1. Yapılacak yazılı sınavda başarı puanları; Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosu için 70, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için 60 puan olacaktır. … ” düzenlemesine yer verildiği; Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Şef kadrosunda olup Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Alaşehir Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten davacının, 05/04/2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü kadrosu için girdiği görevde yükselme yazılı sınavından 86,67 puan aldığı, 09/09/2014 tarihinde yapılan duyuruda Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü kadrosu için yapılan görevde yükselme yazılı sınavı başarı puanının 70 puandan 60 puana düşülmek suretiyle yazılıdan 60-69 puan alan adayların da sözlü sınava girecekler arasına eklendiği, bilahare davacının 30/10/2014 tarihinde girdiği sözlü sınavdan 70 puan aldığı, ortalama 78,33 puanla 407. sırada yer aldığı ve yedek kaldığı ve bu sonuçların 04/12/2014 tarihinde duyurulması ile itiraz için 5. iş günü olan 11/12/2014 tarihinde sözlü sınav puanına itiraz ettiği, söz konusu itirazın Sosyal Güvenlik Başkanlığının 17/12/2014 tarih ve 6461516 sayılı

Özel itiraza tabi işlemlerde işlemin itiraza verilen cevapla kesinleşeceği, itiraz öncesi sürelerin dava açma süresinin hesabında dikkate alınamayacağı hakkında yazısı ile reddedilmesi ve bu yazının 22/12/2014 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine, 16/02/2015 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hususlar muvacehesince, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılan sözlü sınavda, sınav sonucuna ilişkin olarak tesis edilen işleme karşı aynı Yönetmeliğin 16. maddesinde öngörülen özel itiraz usulü uyarınca itiraz edilmesi durumunda anılan işlemin, davalı idarece itiraz başvurusunun sonuçlandırılmasıyla kesinleşeceğinin kabulü gerekmektedir.

Bu nedenle; dava konusu uyuşmazlıkta, davalı idarece itirazın sonuçlandırılması ile sözlü sınav sonucuna ilişkin idari işlem kesinleşmiş olup, dava açma süresi, kesin işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren yeniden başlatılması gerekmektedir.

Nitekim, benzer bir konudaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/10/2012 günlü, E:2008/94, K2012/1594 sayılı kararı da bu yönde olup, AİHM; süre koşulu gibi dava açmaya ilişkin usul koşulları birden fazla yoruma neden olabilecek nitelikte ise, mahkemeye erişim hakkı kapsamında bireylerin dava açma haklarını engelleyecek şekilde katı bir yoruma tabi tutulmaması veya söz konusu koşulların katı bir biçimde uygulanmaması gerektiğini ifade etmiştir (Bkz. Beles/Çek Cumhuriyeti, B. No: 47273/99, 12/11/2002, § 51; Tricard/Fransa, B. No: 40472/98, 10/7/2001, § 33).

Bu durumda; söz konusu sözlü sınav sonuçlarının açıklanması üzerine açıklamayı takip eden beşinci iş günü davacı tarafından itiraz yoluna başvurulduğu ve sözlü sınav sonucuna itirazın reddedilmesine ilişkin işlemin davacıya tebliğinden itibaren de dava açma süresi olan 60 gün içinde işbu davanın açıldığı anlaşılmakta olup, süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir