Lüzum-u Muhakeme Kararına Avukat Olmayan Vekil İtiraz Edebilir mi?

Lüzum-u Muhakeme Kararına Avukat Olmayan Vekil İtiraz Edebilir mi?
125×125

Lüzum-u muhakeme kararına itiraza ilişkin şüphelinin sunduğu dilekçenin bizzat kendisi veya vekil tayin edeceği avukat vasıtasıyla imzalanması gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas     No : 2017/ 430 Karar No: 2017/606

KARAR

…Üniversitesi Rektörü …’in lüzum-u muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 1.9.2016 tarih ve 2016/53 sayılı karan ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen …’in yakını … tarafından 23.2.2017 tarihli dilekçeyle yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Turgut Kılınç’ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncii maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 71’inci maddesinde dava ehliyeti bulunan herkesin davasını, kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabileceği ve takip edebileceği hükme bağlanmıştir.

Avukatlık Kanununun 35’inci maddesinin birinci fıkrasında da “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukadara aittir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, … Üniversitesi Rektörü …’in … Noterliğinin 05.09.2016 tarih ve 02364 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde vekaletname ile …’i vekil tayin ettiği, Rektör …’in lüzum-u muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 1.9.2016 tarih ve 2016/53 sayılı kararma da söz konusu vekaletnameyle vekil tayin edilen ancak avukat unvanı bulunmayan … tarafından itiraz edildiği, ancak avukat olmayan …’in vekil sıfatıyla mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz organlar huzurunda …’i savunmak veya adı geçene ait hakları dava etmek, adli işlemleri takip etmek bu işlere ait evrakı düzenlemek konusunda yetkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenle, …’in lüzum-u muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 1.9.2016 tarih ve 2016/53 sayılı kararına … tarafından yapılan itiraza ilişkin dilekçenin bizzat kendisi veya vekil tayin edeceği baroda yazılı avukat marifetiyle imzalanması yolundaki eksikliğin otuz gün içerisinde giderildikten sonra itiraz dilekçesinin Dairemize gönderilmesi için dilekçe ve eklerinin kararın bir örneği ile birlikte .. .’e iadesine, kararın bir örneğinin de .. .’e gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir