Görev Tahsisli Konuttan Faydalanabilecek Unvanlar Mahkeme Karar

Görev Tahsisli Konuttan Faydalanabilecek Unvanlar Mahkeme Karar

T.C.
DANIŞTAY Onbirinci Daire
Esas No: 2016/7270
Karar No: 2016/4432
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Karşı Taraf (Davacı) :
İstemin Özeti: İstanbul 6. İdare Mahkemesince verilen 10.02.2016 tarih ve E:2015/1051;
K:2016/231 sayılı kararın; davalı İdare tarafından, temyizen incelenerek bozulması
istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi: ….
Düşüncesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği ve eki 2 sayılı
cetvelde görev tahsisli konuttan faydalanabilecek unvanlar arasında yer almayan davacının,
lojmandan tahliyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, temyiz
isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 15.01.2016 tarih
ve 2016/1 sayılı Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararında Değişiklik
Yapılmasına Dair 01.08.2016 tarih ve K:2016/32 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen
dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar
verilmeksizin işin gereği düşünüldü:
Dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saraylar bünyesindeki İdari ve Mali
İşler Başkanlığı emrinde iletişim büro şefi olarak görev yapan davacı tarafından, ikamet
etmekte olduğu davalı İdareye ait … adresinde bulunan lojmanın tahliyesine yönelik olarak
tesis edilen 19.03.2015 tarih ve 220524 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İstanbul 6. İdare Mahkemesince; davacıya lojman tahsis edilmesine ilişkin kararın
kaldırılması veya iptal edilmesi yönünde konut tahsis komisyonu tarafından alınmış bir karar
bulunmadığından, yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca konut tahsis komisyonu
tarafından davacıya lojman tahsis edilmesine ilişkin 19.07.2012 tarih 2012/3 sayılı karar iptal
edilmeden veya kaldırılmadan, davacının dava konusu işlemle tahliyesinin istenmesine ilişkin
olarak tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin
iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
Kamu Konudan Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendinde, “Görev tahsisli konutlar;
yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, yetki
ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.”; “Konuttan çıkma” başlıklı 7.
maddesinin (a) bendinde, “Özel tahsisli, görev tahsisli ve hizmet tahsisli konutlarda oturanlar;
tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde konutlardan çıkmak
zorundadırlar.”; (e) bendinde, “Tahsis yapıldıktan sonra oturma şartlarını haiz olmadıkları
anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar.”
kurallarına yer verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 1. fıkrasında,
“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yetkili makam TBMM Başkanlığı Genel Sekreteridir.”, 6.
maddesinin (b) bendinde, “Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde
belirtilenlere, görevinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilen
konutlardır.” düzenlemesine yer verilmiş; Ek 2 sayılı cetvelde ise Genel Sekreter, Genel
Sekreter Yardımcısı, Başkan, Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Özel Kalem Müdürü
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Baştabip ve Sivil Savunma Uzmanı kadroları sayılmış;
“Konuttan Çılana, Konuttan Çıkarılma ve Konutların Yönetimi” başlıklı 23. maddesinin 4.
fıkrasında da, “Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları
anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde konutu boşaltmak
zorundadırlar.” kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Milli Saraylar Daire
Başkanlığında İdari ve Mali İşler Başkanlığı emrinde iletişim büro şefi olarak görev yapan
davacıya 19.07.2012 gün ve 2012/3 sayılı komisyon kararı ile görev tahsisli konut tahsis
edildiği, kurumda görev yapan bir personelin lojman tahsislerinin mevzuata göre
yapılmadığına yönelik şikâyeti üzerine iç denetçi tarafından yapılan inceleme sonucu
düzenlenen 20.02.2015 günlü raporda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut
Yönetmeliğinde görev tahsisli konuttan faydalanacak kadrolar arasında yer almamasına
rağmen davacıya görev tahsisli konut tahsis edildiği hususlarına yer verilmesi nedeniyle,
TBMM Genel Sekreterliğinin 24.02.2015 tarih ve 216908 sayılı yazısı üzerine söz konusu
mevzuata aykırılığın giderilmesi amacıyla dava konusu işlem ile lojmandan tahliyesinin
istenilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Konut Yönetmeliği ve eki 2 sayılı
cetvelde görev tahsisli konuttan faydalanabilecek unvanlar arasında yer almayan davacının,
lojmandan tahliyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, idare mahkemesi
kararında ise hukuka uygunluk bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının
bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine,
kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi

 

İndir (PDF, 209KB)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir