Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurur mu?

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru Dava Açma Süresini Durdurur mu?

Dava süresi içinde Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurunun dava açma süresini durduracağı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2016/8403

Karar No : 2017/5810

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Uşak İli, Merkez, Kaşbelen Köyü, . ada, . parsel sayılı taşınmazların maliki olan davacı tarafından, 2001 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı öncesinde kabul edilen ve 06/10/2000 tarihli 83 sayılı belediye meclisi kararı ile yeniden düzenlenen mevzi imar planı ile elde ettiği hakların iade edilmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine ilişkin Uşak Belediye Meclisinin 03/08/2015 tarihli 2015/443 sayılı kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacının dava konusu işlemi 24/08/2015 tarihinde tebellüğ etmesi üzerine, 60 günlük dava açma süresi içinde ve en geç 23/10/2015 günü mesai saati sonuna kadar anılan işlemin iptali istemiyle dava açması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 30/11/2015 günü açılan bu davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı, ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabileceği, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacağı, 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, kurala bağlanmıştır.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Başvuru ve usulü” başlıklı 17. Maddesinin birinci fıkrasında, Kuruma gerçek ve tüzel kişilerin başvurabileceği, beşinci fıkrasında, Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gerektiği, idari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvuruların ilgili kuruma gönderileceği, beşinci fıkrasında; kuruma, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da başvurulabileceği, yedinci fıkrasında; başvuru tarihinin, dilekçenin Kuruma, valilik veya kaymakamlıklara verildiği, diğer hâllerde başvurunun Kuruma ulaştığı tarih olduğu, sekizinci fıkrasında; dava açma süresi içinde yapılan başvurunun, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durduracağı, 21. maddesinin birinci fıkrasında ise; başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresinin gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 20. Maddesinin ikinci fıkrasında, idari başvuru yolları tüketilmeden Kuruma yapılan şikâyet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme kararı verileceği, gönderme kararının şikâyetçiye de tebliğ edileceği, Kuruma şikâyet tarihinin, ilgili idareye başvuru tarihi olarak kabul edileceği, şikâyet başvurusunun Kurum tarafından ilgili idareye gönderilmesi üzerine; İdare tarafından şikâyetçiye verilecek cevabın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yeniden şikâyet başvurusu yapılabileceği hükmü düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, imar planı değişikliği talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin davacıya 24/08/2015 tarihinde elden teslim edilmek suretiyle tebliğ edildiği, bu işleme karşı Uşak Valiliğinin 09/10/2015 tarihli, 33474 sayıyla evrak kayıtlarına giren dilekçe ile Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusu yapıldığı, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından idari başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle şikayet başvurusunun davalı idareye gönderilmesi yolunda karar verildiği, gönderme kararının 23/11/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin davacıya tebliğ edildiği 24/08/2015 tarihinden itibaren Kamu Denetçiliği Kurumuna 09/10/2015 tarihinde yapılan başvuruya kadar dava açma süresinin 45 günlük kısmının geçirildiği, anılan Kurumun gönderme kararının davacıya tebliğ edildiği 23/11/2015 tarihinden itibaren dava açma süresinden kalan 15 günlük süre içinde ve sürenin sona erdiği 08/12/2015 tarihinden önce 30/11/2015 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu görülmüştür.

Bu durumda, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurusunun dava açma süresini durdurması ve davanın süresinde açılması nedeniyle davanın süre aşımı yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir