Hangi Memurlar Sendikalara Üye Olamazlar

Hangi Memurlar Sendikalara Üye Olamazlar

Hangi Memurlar Sendikalara Üye Olamazlar

Devlet kurumlarında memur olarak görev yapan kişilerin sendikal faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 4688 sayılı kanun ile yapılmıştır.İlgili kanunda memurların sendikalara nasıl üye olacağı,sendikal faaliyet kapsamında yapılacak işlemler ve sendikalardan ayrılmak isteyen memurların yapacakları işlemler gibi bir çok husus ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.Kanunda sendikaya üye olacak memurların çalışmış olduğu kurumlar genel olarak sayıldıktan sonra bu kurumlarda çalışıyor olsa bile sendikalara üye olamayacak memurlar başlıklar halinde sayılmıştır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 2 nci maddesinde; “Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm doğrultusunda kanunun uygulanacağı kurumlar sayılmıştır.İlgili kurumlarda çalışan ve yine aynı kanunun 15 . maddesinde anlatılan memurlar kamu sendikalarına üye olamazlar ve sendika kuramazlar

Sendika Üyesi Olamayacak Memurlar

Madde 15 – Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;
a)  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu
görevlileri,
b) Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları
ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları,hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve
yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
e) Mülkî idare amirleri,
f) Silahlı Kuvvetler mensupları,
g) Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
h) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları,
ı) Emniyet hizmetleri sınıfı
i) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,
j) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay,
sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler,
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir