Geçici Personel Statüsünde (4-c) Görev Yapanlar Emekli Edilebilir mi?

Geçici Personel Statüsünde (4-c) Görev Yapanlar Emekli Edilebilir mi?
125×125

DPB, kamuda 4-c’li statüde çalışan personellerden sözleşmeli personel statüsüne geçiş işlemi henüz tamamlanmayanların emekli edilebileceği yönünde görüş bildirdi.

T.C.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 61100223-045.00-E.1274

Konu : Geçici Personelin Emekliliği Hk                                                            21.02.2018

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 10/01/2018 tarihli ve 41289672/903.02.01-759715 sayılı yazı.

Bakanlığınız emrinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi hükmü kapsamında geçici personel olarak istihdam edilen ve 04/12/2017 tarihi itibariyle yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olanların emekli edilip edilmeyeceği hususunda hâsıl olan tereddüdü gidermek maksadıyla Başkanlığımızdan görüş talep etmiş olduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine; “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırlar içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.                                           

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/199-1 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü eklenmiştir. Ayrıca mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi ile 657 sayılı Kanuna geçici 43 üncü madde ile; “Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kuramlarınca geçirilirler hükmü eklenmiştir.

Diğer taraftan; 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın “Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “(2) Bu Esaslar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları
tarihle sona erer ve söz konusu tarih kurum/arınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Başkanlığımızın 29/12/2017 tarihli ve 6869 sayılı yazısı ile de, 2/1/2018 tarihten itibaren doksan gün içinde mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri öngörülen personelin atama işlemleri tamamlanıncaya kadar mezkur Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası ile bu kapsamda yürürlükte bulunan ilgili Bakanlar Kurulu Kararlan çerçevesinde istihdamlarına devam edilmesi ve bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararlan ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Maliye Bakanlığınca yapılacak açıklamalar çerçevesinde ödeme yapılması gerektiği ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; geçici personel olarak istihdam edilenler sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilinceye kadar daha önce uygulanan Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması gerektiği, bu kapsamda 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Esasların 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının amir hükmü uyarınca yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olanlar hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir