Evde Bakım Ücretinden Yararlanmak İçin Ortalama Gelir Hesabına Mazot Gelir Desteği Dahil mi?

Evde Bakım Ücretinden Yararlanmak İçin Ortalama Gelir Hesabına Mazot Gelir Desteği Dahil mi?

Evde bakım hizmeti ücretinden yararlanabilmek için kişi başına düşen aylık ortalama gelire mazot gelir desteğinin de dahil edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onuncu Daire

Esas No: 2015/2471

Karar No : 2018/2995

TÜRK MiLLETi ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesi’nce gereği görüşüldü:

Dava, davacının engelli oğlu için ödenen evde bakım ücretinin, bakıma muhtaç engelliye bakmakla yükümlü olanların aylık ortalama gelirlerinin toplamının asgari ücretin 2/3’ünden fazla olduğundan bahisle sonlandırılmasına dair işleme yapılan itirazın reddine ilişkin 22/04/2014 tarih ve 1506 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nce; uyuşmazlık konusu olayda davacıya evde bakım ücreti bağlanmasına esas alınan 21/04/2014 tarihli bakım raporunda, evde iki kişinin yaşadığının tespit edildiği, 669,99-TL maaş ve 441,75-TL tarımsal gelirle birlikte toplam 1.111,74-TL gelirin olduğu, kişi başına düşen ortalama gelirin 555,87-TL olduğu, dolayısıyla aile toplam gelirinin kişi başına düşen kısmının asgari ücretin 2/3’ünü geçtiği tespitlerine yer verildiği; bu durumda, aile fertleri için hesaplanan kişi başı gelirin bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünü aşması dolayısıyla ekonomik yoksunluk içinde bulunulmadığının tespit edilmesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, anılan kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7. maddesinin 1. Fıkrasında, “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’iinden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının engelli oğlu için 01/09/2007 tarihinden itibaren evde bakım ücreti ödenmeye başlandığı, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından 18/11/2013 tarihinde düzenlenen bakım raporu formuyla, bakmakla yükümlü olunan bireylerin toplam gelirinin, gelir şartına uygun olmadığının tespit edildiği yönündeki belirlemenin ardından engelli için ödenen evde bakım ücretinin 04/09/2013 tarihi itibariyle sonlandırıldığı; davacının gelir durumuna ilişkin 10/03/2014 tarihinde idareye itirazda bulunulması üzerine 21/04/2014 tarihinde bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakım raporu formunun düzenlendiği, söz konusu raporda, hanede davacının engelli çocuğu ile birlikte iki kişinin yaşadığı,  Kozaklı Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan 18/04/2014 tarih ve 775 sayılı yazıda belirtilen 4.425,00-TL tarımsal gelir ile 876,00-TL mazot gelir desteğinin toplanması sonucu     aylık 441,75-TL tarımsal gelirin, 669,99-TL maaş gelirinin bulunduğu, bakıma muhtaç özürlüye bakmakla yükümlü olan bireyin aylık ortalama gelirinin, aylık asgari ücretin 2/3’ünden az olması koşulunun sağlanmadığı yönünde belirlemede bulunulduğu, ardından bakıma muhtaç engelliye bakmakla yükümlü olan bireylerin aylık ortalama gelirlerinin toplam asgari ücretin 2/3’ünün altında olmasına dair koşulun sağlanmadığından bahisle davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu 22/04/2014 tarih ve 1506 sayılı işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, “evde bakım hizmeti ücreti” adı altındaki Devlet desteğinden yararlanacak engellileri belirlemek için “ekonomik yoksunluk” ve “bakıma muhtaçlık” olmak üzere iki kriter getirmiş olup, uyuşmazlık, ekonomik yoksunluk ölçütünün sağlanıp sağlanmadığından kaynaklanmaktadır.

Uyuşmazlıkta, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı hesaplanırken idare tarafından, tarımsal gelir hesabına, davacıya ödenen mazot gelir desteğinin de dahil edildiği, İdare Mahkemesince de tarımsal gelirin bu şekilde hesaplanmasına yönelik değerlendirmenin kabul edildiği görülmektedir.

Tarımsal verim ve kaliteyi arınmak için çiftçinin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verilen mazot gelir desteğinin, tarımsal faaliyetler karşılığında sağlanan bir destek olduğu açık olduğundan, davacının tarımsal gelirine mazot gelir desteğinin eklenmemesi gerektiğinde şüphe bulunmamaktadır.

Bunun yanında, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi İnternet sitesinde 2014 yılının ilk yarısı için net asgari ücret tutarının 846,00- TL olarak belirlendiğinin görüldüğü, dava konusu uyuşmazlıkta mazot gelir desteği dahil edilerek hesaplanan kişi başına ortalama aylık gelir tutarı olan 555,87-TL’nin dahi 2014 yılının ilk yarısı için belirlenen net asgari ücretin 2/3’ü olan 564,00-TL’den az olduğu da anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Kayseri 1. İdare Mahkemesi’nin 18/03/2015 tarih ve E:2014/716, K:2015/360 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir