Anadolu Liselerinin Eğitim Bölgesi Normundan Hariç Tutulduğu

Anadolu Liselerinin Eğitim Bölgesi Normundan Hariç Tutulduğu
125×125

Anadolu liselerinin, eğitim bölgesi normu uygulamasından hariç tutulduğu, bağımsız okul normu uygulamasına göre artan ders yükünün 15 saati için bir norm kadro daha verilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY İkinci Daire

Esas No: 2015/1007 Karar No : 2017/8226

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, .. ili, ……. ilçesi, … Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesinin…. günlü, …. sayılı kararıyla; anadolu liseleri öğretmenlerinin kendi aralarında hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro ile ilişkilendirilmesinin gerektiğinin açık olduğu, genel liseden sınavsız anadolu lisesine gelen öğretmenlerle sınavla anadolu lisesine atanan öğretmenlerin, aynı kategoride hizmet puanı sıralamasına tabi tutularak davacının hizmet puanı düşük olduğundan bahisle norm kadro fazlası belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek bozulmasını istemektedir.

10/08/1999 günlü, 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ‘Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu’ başlıklı değişik 11. maddesinde; “Örgün ve yaygın eğitim okul ve kuramlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1

öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları, özel eğitim okul ve kurumlan hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kuramların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kuramların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının,, … Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yaptığı, söz konusu okulun norm kadrolarının belirlenmesi amacıyla eğitim bölgesi bazlı değerlendirme yapıldığı ve 15/11/2013 günlü Norm Kadro Tespit Çizelgesi ile haftalık 57 saat ders yüküne karşılık fizik dersi norm kadrosunun (2) olarak belirlendiği, bu belirleme sonrasında davacının norm kadro fazlası olarak tespit edilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmündeki “Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları, özel eğitim okul ve kurumlan hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; …” ibaresi ile anadolu lisesi statüsündeki okulların eğitim bölgesi normu uygulamasından hariç tutulduğu göz önüne alındığında, aynı Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen bağımsız okul normu uygulamasına göre anılan okulda haftalık fizik branşı ders saatinin 57 olduğu durumda norm kadronun (3) olarak belirlenmesi gerekirken, (2) olarak belirlenmesi Yönetmeliğin anılan maddesine açıkça aykırıdır.

Bu durumda, davacının görev yaptığı … Anadolu Lisesinin fizik branşı öğretmen norm kadrosunun (2) olarak belirlenmesine ilişkin 15/11/2013 günlü işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabetsizlik görülmemiştir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir