Uygulama Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Yönerge Yayımlandı

Uygulama Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Yönerge Yayımlandı
125×125

Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması ve deneyim sahibi nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi için “Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” 14.06.2018 tarih ve 31666252-399-E. 11700767 sayılı  Olur ile yürürlüğe girmiştir.

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (l)Bu Yönerge’ııin amacı: uygulama öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine dalıa iyi hazırlanmalarım, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarım gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlayacak uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (l)Bıı Yönerge, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurulularında okuyan ve yükseköğretim kuramlarından mezun olup pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına devam edeıı öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kuramlarında yapacakları öğretmenlik uygulamaları çalışmalarının, amaç, ilke ve yöntemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 1/12/2006 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge’de geçen;

a)Bölüm uygulama koordinatörü:

Fakülte ve uygulama eğitim kumulunun iş birliğinde, bölümün öğretmenlik uygulamaları ile ilgili yönetim işlerini planlayan ve yürüten öğretim elemanını,

b) Dönem:

Öğretmenlik uygulamasının güz (I. dönem) ve balıaı (II. dönem) olmak üzere gerçekleştiği iki dönemi,

c) Fakülte:

Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokulları,

ç) Fakülte uygulama koordinatörü:

Uygulama öğrencilerinin eğitim kuramlarında yapacakları öğretmenlik uygulamalarım, uygulama öğretim elemanı, millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ve uygulama eğitim kurumu koordinatörüyle birlikte, planlanan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan, eğitim ve öğretimden sorumlu dekan yardımcısını ve/veya yüksekokul müdür yardımcısını,

d)  MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemini,

e)Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü:

Uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kumullarında gerçekleştirecekleri öğretmenlik uygulamalarını, fakülte ve eğitim kurumu uygulama koordinatörleriyle birlikte planlanan esaslara göre yürütülmesini sağlayan, ilde millî eğitim müdürünü, müdür yardımcısını veya şube müdürünü: ilçede ise ilçe millî eğitim müdürünü veya şube müdürünü,

f)  Öğretmenlik uygulamaları:

Uygulama öğrencilerine; eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, yönetim ve ders dışı etkinliklerle birlikte bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandırmayı amaçlayan ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan, uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği dersi/dersleri.

g)  Öğretmenlik uygulaması eğitimi sertifikası:

Öğretmenlik uygulamasına katılan uygulama öğrencilerine rehberlik yapacak ve meslek öncesi deneyim sahibi olarak yetiştirilmelerine katkı sağlayan yönetici ve öğretmenlere Bakanlıkça verilen sertifikayı,

ğ) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu:

Öğretmen yetiştirme sisteminin daha kalıcı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve daha nitelikli öğretmen yetiştirmeye katkıda bulunmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kumlu ve öğretmen yetiştiren fakültelerin temsilcilerinden oluşan danışma organım,

h) Program koordinatörü, üniversitelerce ihtiyaç duyulması halinde bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği içinde programa ait çalışmaları planlayan öğretim elemanını,

ı) Uygulama eğitim kurumu:

Öğretmenlik uygulamalarının yürütüldüğü. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğifinı-öğretim kurumlanın,

i)   Uygulama eğitim kurumu koordinatörü:

Eğitim kumulundaki öğretmenlik uygulamalarının belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitini kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan eğitim kurumu müdürünü, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcısını,

j) Uygulama öğrencisi:

Öğretmenlik programlarına devam edenlerin ve öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden programlardan mezun olanların eğitim gördüğü öğretmenlik alanında, eğitnıı kurumu ortamında, öğretmenlik uygulamaları yapan öğı eııcıyı,

k) Uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi:

Öğretmenlik uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) ıçmde yer alan modülü,

1) Uygulama öğretmeni:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Eğitimi Sertifikasına sahip, uygulama eğitim kurumuııda yöneticiler dışında fiilen derse giren branş ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulamaları/rehberlik uygulamaları kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,

m) Uygulama öğretim elemanı:

Öğretmenlik lisans programı, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde lisansüstü derece, eğitim bilimleri ve alan eğitiminde Üniversiteler Arası Kunıldan(ÜAK) alman doçentlik unvanından, en az birine sahip olanlardan öğretmenlik uygulamalarını, uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren yükseköğretim kurumu öğretim elemanını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmenlik Uygulamalarının İlkeleri

İlkeler

MADDE 5- (1) Öğretmenlik uygulamaları aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve yürütülür:

a) Öğretmenlik uygulamasının planlanması: Uygulamaya öğrenci gönderecek fakültelerce, il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak ildeki kurum, öğretmen ve akademisyen sayısı ile branşları dikkate alınarak öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi yapılır. İl milli eğitim müdürlüğünce, öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi yapılan liste valilik oluruna sunulur.

Fakülteler, ıl milli eğitim müdürlükleriyle koordiııeli bir biçimde çalışmadan öğretmenlik uygulamasına alınış oldukları öğrencilerin mağduriyetlerinden sorumludurlar.

b)  Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon: Öğretmenlik uygulamalarına ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı tarafından birlikte belirlenir. Uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak millî eğitim müdürlükleri ile öğretmen yetiştiren fakültelerin koordinasyonunda yürütülür. Yükseköğretim Kumlu Başkanlığı bünyesinde kurulan Öğretmen Yetiştirme Çalışına Gurubu bu esasların belirlenmesinde aktif rol oynar.

c) Kurum ortamında uygulama:Öğretmenlik uygulamaları, uygulama öğrencilerinin öğretmeni olacağı öğretim düzeyinde ve alanlarında, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel eğitim-öğretim kumullarında yürütülür.

ç) Aktif katılma:Uygulama öğlencilerinin eğitim öğretim süreçlerine fiilen katılmaları esastu. Buıııın için öğretmenlik uygulamalarında her uygulama öğrencisinden, öğretmenlik uygulamalarına ılıskııı etkinlik etkinlikleri gerçekleştirmesi istenir. Uygulama öğlencilerinin öğretmenlik uygulamalarına ilişkin etkinlikleri aşamalı olarak yürütmeleri sağlanır.

d)   Uygulama sürecinin geniş zaman dilimine yayılması: Öğretmenlik uygulamaları programı; planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir dizi süreçten oluşur. Bu süreçlerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Uygulama öğrencisi, bu süreçler yoluyla öğretmenlik davranışlarını istenilen düzeyde kazanabilmek içııı fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Bu sebeple öğretmenlik uygulamaları, uygulama öğlencisine giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliği kazandırmak için en az iki döneme yayılarak verilir.

e)  Ortak değerlendirme: Uygulama etkinlikleri taraflarca birlikte planlanıp yürütüldüğü için uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamalarındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamalarındaki başarı durumu üniversitenin/fakültenin “Eğitim-Öğıetim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereğince, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmesini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler. Sisteme işlenen bu değerlendirmeler uygulama öğretim elemanı tarafından fakülte yönetimine teslim edilir.

f)    Kapsam ve çeşitlilik:Öğretmenlik mesleği; dersi/uygulamayı planlama, deısı işleme, sınıf yönetimi, atölye ve laboratuvar yönetimi ile ilgili konularda öğlenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Öğretmenler, farklı koşullara sahip genel-meslekî, güudüzlü-yatılı. pansiyonlu, şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarım kapsayacak şekilde ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.

g) Uygulama süreci ve personel gelişiminin sürekliliği: Öğretmenlik uygulamaları çalışmalarında elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlik uygulamalarına katılan personelin yeterlikleri ve uygulama süreci değerlendirilir ve sürekli geliştirilir.

ğ) Uygulamanın yerinde ve denetimli yapılması: Öğretmenlik uygulamalarından beklenen faydanın sağlanabilmesi; uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamaları kapsamında yapacakları etkinlikleri öğrencisi bulundukları fakültenin uygulama öğretim elemanlarının yakından izlemesi, rehberlik etmesi ve değerlendirmeleri ile mümkündür. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki eğitim kumullarında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6- (1) Öğretmen Yetiştirme Çalışma Gurubunun görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, fakülteler ve diğer ilgili kurumlar arasında meslek öncesi öğretmen eğitimi konusunda koordinasyonu ve bilgi akışını sağlar.

b) Öğretmen yetiştirilmesi ve eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte ve eğitim kurumu iş birliği konusunda gerekli görülen model ve alt yapı çalışmalarını gerçekleştirir.

(2)    Fakülte yönetiminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)  Bölümlerden gelen öneriler doğrultusunda uygulama öğretim elemanlarını belirler.

b) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve uygulama eğitimi kurumu koordinatörleri ile iş birliği içinde fiziki ve beşeri altyapısı uygun olan eğitim kurumlarını belirler.

c)Uygulama eğitim kurumlarındaki çalışmaların, etkili ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

ç) Uygulama sürecinde, öğretmen yetiştiren fakülteler, yüksekokullar ve uygulama eğitim kurumlan ile iş birliğinin geliştirilmesi içııı lıer yıl belirli zamanlarda uygulama çalışmalarına ilişkin toplantılar, kurslar ve seminerler düzenler.

d)       İl milli eğitim müdürlükleri ile koordineli çalışılmadan öğretmenlik uygulamasına alman uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasında yaşayacakları olumsuzluklardan birinci derece sorumludur.

(3)    Fakülte uygulama koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kontenjanlar doğrultusunda fakülte uygulama koordinatörü, öğretmenlik alanlarına göre uygulama öğrencilerinin sayısını her öğretim döneminin başında ilgili bölüm ve ana bilim dalı başkanı ile iş birliği yaparak belirler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

b) Bölüm uygulama koordinatörü ve milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü ile ış birliği içerisinde uygulama öğrencilerinin bilgilerim Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi üzerinden kayda alınmasını sağlar.

c) Öğretmenlik uygulamalarını fakülte ve yüksekokul adına izler, geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır .

ç) Öğretmenlik uygulamalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır.

d) İl millî eğitim müdürlükleri ile koordineli bir biçimde çalışmadan öğretmenlik uygulamasına alman uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik uygulamasında yaşayacakları olumsuzluklar ile kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan sorumludur.

(4)   Bölüm uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:

a) Öğretmenlik uygulamaları konusunda, bölüm ile uygulama öğretim elemanları arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlar.

b)Uygulama öğretim elemanlarının sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerinin listesini hazırlar, fakülte uygulama koordinatörüne iletir.

c)  Uygulama eğitim kurumlarının belirlenmesinde fakülte uygulama koordinatörüne yardım eder.

ç) Uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin eğitim kuıumıııııu lıer dönemde en az döıt kez fiili olarak ziyaret etmesi için gerekli önlemleri alır.

d)  Uygulama öğrencisinin vermiş olduğu derslerin sonunda uygulama öğretim elemanı tarafından derse yönelik geribildirimlerin verilmesi için gerekli önlemleri alır.

e)  Uygulama öğrencilerinin, öğretmenlik uygulamasında yaşayacakları olumsuzluklar ile kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan sorumludur.

(5)    Uygulama öğretim elemanının görev yetki ve sorumlulukları:

a) Uygulama öğrencilerini öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.

b)Uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri, uygulama eğitim kurumu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.

c) Uygulama öğrencisinin çalışmalarım, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler.

ç) Her dönemde, lıeı bir uygulama öğrencisinin dersine eıı az döıt kez fiilen katılır.

d) Uygulama öğrencisinin uygulamanın her aşamasında gerekli rehberlik, danışmanlık ve devam devamsızlık takibini yapar, yasal mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayanların uygulama öğretmem ile işbirliği içerisinde dersin telafisini sağlar.

e) Uygulama öğrencisine, uygulamanın hemen sonrasında uygulamaya yönelik geri bildirimleri uygulama öğretmeni ile birlikte ayrıntılı olarak verir.

f) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir ve değerlendirme sonucunu not olarak üniversitenin/fakültenin ilgili sistemine girişini yapar. Ayrıca uygulama öğrencisi değerlendirme notunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi (MEBBİS) üzerinde kayda alır.

g)       Uygulama öğrencisinin her dönemdeki performansının belirlenmesinde kullanılan genel ve sonuç değerlendirmesinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesinden ve kendi görev, yetki ve sorumlulukları içindeki olumsuzluklardan sorumludur.

(6)    İl millî eğitim müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Öğretmenlik uygulamalarının gerçekleştirileceği yerlerde il millî eğitim müdürü: lıer bir üniversite için ıl milli eğitim müdürünü, müdür yardımcılarından veya şube müdürlerinden birini; merkez ilçeler dışındaki yerlerde ise ilçe milli eğitim müdürünü veya ilçe millî eğitim şube müdürlerinden birini “millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü” olarak mülki ıdaıe amirine teklif eder ve görevlendirmesini sağlar.

b) İlde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı farklı çevre ve türdeki eğitim kurumlanma uygulama kontenjanlarını öğretmenlik alanlarına göre belirler, kontenjanların fakültelere göre dağılımını yapar ve dağılıma ilişkin bilgilerin üniversiteye gönderilmesini sağlar.

c)Uygulama öğretim elemanının lher dönemde en az dört kez uygulama eğitim kurumunu fiilen ziyaret etmemesi durumunda fakülte uygulama koordinatörü ile iş birliği içinde gerekli önlemleri alır .

ç) Fakültenin düzenleyeceği uygulama çalışmalarına ilişkin toplantı, seminer ve kurslara; milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim kurumu koordinatörleri ile uygulama öğretmenlerinin katılımım sağlar.

d) Öğretmen yetiştiren fakülteler ve uygulama eğitim kurumlan arasında koordinasyonu sağlar ve kolaylaştırıcı önlemler alır.

e) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerini ilgili üniversiteye gönderir.

f) Uygulama öğretmenlerinden gelen uygulama öğrencisinin devam durumunu fakültelere bildirir.

g)       Uygulama çalışmalarını izler ve denetler.

ğ) İldeki öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin tüm aşamalarından biıiııcı derece sorumludur.

(7)   Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:

a)  Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği uygulama eğitim kurumlarını belirler.

b) Uygulama eğitim kurumlarının uygulama kontenjanlarını öğretim alanlarına göre dağılımını yapar ve dağılım listesinin ilgili uygulama kurumlarına gönderilmesini sağlar.

c) Öğretmenlik uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

ç)Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin ıl millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.

d)Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.

e)Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur.

(8) Uygulama eğitim kurumu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Uygulama eğitim kurumu koordinatörünü belirler, öğrenci dağılımlarını yapar.

b) Uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencilerinin görev ve sorumluluklarını bildirir.

c) Uygulama çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için önlemler alır.

ç) Uygulama öğretmenlerinin uygulama çalışmalarını denetler.

d) Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

e) Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.

f) Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur.

(9)   Uygulama eğitim kurumu koordinatörünün görev yetki ve sorumlulukları:

a) Millî eğitim müdürlüğü, eğitim kurumu yönetimi ve fakülte arasındaki koordinasyonu sağlar,

b) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile iş birliği yaparak uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini planlar.

c)  Uygulama öğrencilerinin sistem üzerinden kişisel bilgilerini, fotoğrafını vb. kayıt altına alır.

ç) Uygulama çalışmalarını izler, değerlendirir, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

d) Uygulama öğretmeni ve öğretim elemanının, uygulama öğrencisi genel ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.

e)Uygulama kurum koordinatörü, uygulama öğretim elemanının uygulama kurumuna yaptığı ziyaretleri Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler.

f)Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur.

(10) Uygulama öğretmeninin görev yetki ve sorumlulukları:

a)  Uygulama öğretim elemanı ve uygulama eğitim kurum koordinatörü ile iş birliği yaparak uygulama öğrencilerinin uygulama çalışmaları kapsamında hazırladıkları etkinlikler ile ilgili öneride bulunur.

b) Uygulama programının gerektirdiği etkinliklerin yürütülmesini sağlar, uygulama etkinliklerinin başarılı bir biçimde yerine getirilmesi için uygulama öğrencisine rehberlik eder, bu etkinlikleri izler ve değerlendirir.

c) Uygulama öğretim elemanı ile her dönemde en az dört kez uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirir. Değerlendirmelerin gerçekleşmemesi durumunda konuya ilişkin bir raporu uygulama eğitim kurum koordinatörüne teslim eder.

ç) Uygulama sonunda uygulama öğrencisinin çalışmalarını değerlendirir.

d)Uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin ıslak imzalı olanlarını uygulama eğitim kurumuna teslim eder ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işler.

e) Uygulama öğrencisinin devam durumunu Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine kaydeder ve fakültelere gönderilmek üzere uygulama eğitim kurumu koordinatörüne teslim eder.

0 Uygulama öğlencisinin öğretmenlik uygulamasındaki performansının değerlendirilmesinde ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işleınnesinden ve öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur

(11) Uygulama öğrencisinin görev ve sorumlulukları:

a)Uygulama öğrencisi, eğitim kurumunda bulunduğu süre içerisinde öğretmenlerin tabii olduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

b)Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirmek için uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve diğer uygulama öğrencileri ile iş birliği içinde planlı bir şekilde çalışır.

c)Öğretmenlik uygulamalarının gereklerini yerine getirirken uygulama eğitim kurum yönetimi, uygulamadan sorumlu öğretim elemanı, öğretmenler ve diğer görevlilerle iş birliği yapar.

ç) Öğretmenlik uygulamaları kapsamında yaptıkları çalışmaları ve raporları içeren bir dosyayı uygulama öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine teslim eder.

d) Uygulama eğitim kurumunda herhangi bir suç ve disiplin olayına karışması halinde üniversitesinin fakültesinin Eğitim Öğretim Sınav ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(12) Millî eğitim bakanlığı bilgi işlem dairesi başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:

a)  Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminin MEBBİS üzerinden işleyişini sağlar.

b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemini teknik ve alt yapı imkânları göz önünde bulundurarak geliştirir.

c) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sistemde güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.

ç) Sistemden kaynaklı teknik problemlerin çözümünü sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uygulamanın Gerçekleştirilmesi

Öğretmenlik Uygulamalarının Zamanı ve Süresi

MADDE 7- (1) Lisans ve pedagojik formasyon sertifika eğitimi programlarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem süre ile haftada 6 (altı) ders saatidir. Her bir dönemde uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az 4 (dört) defa fiilen ders anlatır.

Alaııa/Branşa bağlı olarak uygulama öğretmem başına düşen uygulama öğı eııcisı sayısı göz önünde bulundurularak uygulama öğrencisinin deısı planlayıp işlemesine imkan verilir.

Uygulama öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saati; ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda en az toplam 14 (ou dört), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise toplam 24 (yirmi döıt) saatten az olmayacak şekilde planlanır.

Uygulamanın yeri:

MADDE 8-(l) Öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi ve özel eğitim öğretim kurulularında yapılır.

Eğitim kuramlarında; uygulamaya katılacak sınıf, branş ve rehberlik alanı öğrencileri, eğitim kuramlarının fiziki durumu ve öğretmen sayısına göre uygulamalarının bıı kısırımı köylerde bulunan eğitim kuramlarında yaparlar.

Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi:

MADDE 9 -(1) Öğretmenlik uygulamasına ilişkin aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

a) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama eğitim kurumu olarak seçilebilecek kuramların müdürleri ile iş birliği yaparak, uygulama eğitim kuramlarını ve her eğitim kurumu için uygulama öğrencisi kontenjanım, öğretmenlik alanları itibarıyla belirler.

b)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, fakültelerden gelen talepler doğrultusunda uygulama eğitim kuramlarını ve uygulamaya katılacak öğrenci kontenjanlarını, öğretmenlik alanları itibariyle fakültelere göre dağılımını yapar ve ilgili üniversiteye/fakülteye gönderilmesini sağlar.

c)Fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak kendi fakültelerindeki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısını 8 (sekiz) öğrenciyi geçmeyecek şekilde gruplandırır ve her grubun sorumlu öğretim elemanını belirler.

c)Fakülte uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve uygulama eğitim kuramlarına göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak, il millî eğitim müdürlüklerine gönderir.

d) İl millî eğitim müdürlüğü, mülki idare amirinin onayım aldıktan soma uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları uygulama öğrencilerinin alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi kuram müdürlüklerine ve ilgili fakülte dekanlıklarına gönderir.

e)Uygulama eğitim kurumu koordinatörü, uygulama öğrencilerinin uygulama öğretmenlerini belirler ve uygulama öğretmeni başına 4 (dört); ders başına düşen öğlenci sayısını da 2 (iki) öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlar. Uygulama öğrencilerine eğitim kurumunu gezdirerek birimleri tanıtır ve etkinlikler hakkında bilgi verir.

f)Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini, öğretmenlik uygulamalarının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir. Uygulama öğrencilerini, uygulama eğitim kurumuna götürerek kuram yöneticileri, uygulama kuram koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır.

Uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencileri ile birlikte öğretmenlik uygulaması etkinlik planlarını hazırlarlar. Her öğrencisi için her dönemde en az dört kez eğitim kuramıma giderek gözlem yapar, uygulama öğrencisi ve uygulama öğretmeniyle değerlendirmede bulunur.

Uygulama öğrencisi ile her hafta eğitim kuramımda yapılan uygulamalarla ilgili gelişmeleri tartışır ve değerlendirir.

g)Uygulama öğrencileri, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamalarının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir ve her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar.

Uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamalarına planlandığı şekilde katılımı zorunludur. Ancak yasal mazereti nedeniyle eksik kalan uygulamaları uygulama öğretmeninin deıs saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilebilir. Uygulamalar sonunda, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları içeren dosyayı tamamlar, uygulama öğretim elemanına teslim eder.

ğ) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, her bir uygulama öğrencisi ile ilgili gözlemlerini ayrı ayrı Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formuna (EK-1) kaydeder. Dersten sonra uygulama öğrencisi ile yapılan çalışmaları birlikte değerlendirir.

h)Uygulama öğrencisinin başarısı, derse devam durumu ve öğretmenlik uygulamasında gerçekleştirdiği etkinlikler bağlamında uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı uygulama öğrencisi değerlendirmelerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” ne sonuç ve genel değerlendirmelerini birlikte kaydeder. Uygulama öğretim elemanı bu değerlendirmeleri bölüm koordinatörüne teslim eder.

Uygulama öğrencileri, uygulama yaptıkları eğitim kuramlarında mazeretsiz devamsızlık yaparsa ilişiği kesilerek başarısız sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 10- (1) Uygulama çalışmalarının zorunlu nedenlerle bir eğitim kuramımda tamamlanamaması hâlinde eksik kalan kısım, millî eğitim müdürlüğünün uygun bulacağı başka bir eğitim kuramımda Yönerge hükümlerine göı e tamamlattırılır.

MADDE 11- (1) Uygulama öğrencisi, öğretmenlik uygulamasına devam ederken uygulama öğretmeninin zorunlu nedenlerden dolayı uygulama öğretmenlik görevini yerine getirememesi ve ilde de aynı branşta öğretmen bulunmaması durumunda, öğretmenlik uygulaması, fakülte yönetim kurulunca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Atanları Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin çizelgede yer alan “Atamaya Esas Olan Alan ve Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte ”ler dikkate alınarak belirlenen alanda tamamlattırılır.

MADDE 12- (1) Doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumunlar nedeniyle aynı veya yakın il/ilçede öğretmenlik uygulamasının tamamen veya kısmen yapılamaması halinde, öğretmen adayları aynı programı uygulayan bir başka fakültenin öğretmen adayları ile birlikte uygulama yaparlar. Öğretmen adayları, ilgili dönemin tüm derslerini uygulama yaptıkları fakültede tamamlar. Bunun için fakültelerin bağlı oldukları üniversiteler arasında bir protokol yapılır. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları fakültelerince karşılanır.

Disiplin kuralları ve diğer hususlar

MADDE 13- (1)Uygulama öğrencileri, uygulama yaptıkları eğitim kurumlarında mazeretsiz devamsızlık yaparsa ilişiği kesilerek başarısız sayılır.

Uygulama öğrencilerine, disiplin ve diğer hukuki konularda ilgili yükseköğretim kurumu mevzuatı uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuata aykırı olmayacak şekilde işlem tesis edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- (1) Makam Oııayı ile yürürlüğe giren 28.07.1998 tarih ve 4392 saylı Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1)2018-2019 öğretim yılından önce herhangi bir öğretmen yetiştirme lisans programına kayıtlı olan ve pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına devam eden öğrenciler hakkında 4(1)’inci maddenin d fıkrasında, 5(1) maddenin d fıkı asında ve 7(1) maddesinde belirtilen “öğretmenlik uygulamasının iki dönem olarak gerçekleştirilmesi” hükmü uygulanmaz.

(2) 2018-2019 öğretim yılından önce herhangi bir öğretmen yetiştirme lisans programına kayıtlı olan öğrenci olanlar için “Okul Deneyimi” dersi. 28.07.1998 tarih ve 4392 saylı Yönerge uyarınca devam edecektir.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir