Öğretmenlerin Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavında Harcırah

Öğretmenlerin  Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavında Harcırah
125×125

Öğretmenlerin Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavında Harcırah

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapanların milli eğitim bakanlığınca açılmış olunan müdür yardımcılığı ve müdürlük sınavlarına katılmaları halinde geçici görev yolluğu ödenip ödenemeyeceği öğretmenler arasında tereddütlere neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığınca Maliye Bakanlığına sorulan görüş yazısına verilen cevapta :Milli eğitim bakanlığınca düzenlenmiş olunan müdür yardımcılığı ve müdürlük sınavlarına memuriyet mahalli dışında girecek olan öğretmenlere 6245 sayılı kanunun 18. maddesine göre  gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği yönünde görüş verilmiştir.Ayrıca bu yedi günlük süre içerinde faturalandırılmak kaydı ile öğretmen yevmiyesinin %50 artırımlı tutarına kadar konaklama ücreti ödenmektedir.

Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılan Öğretmenlerin Yolluğu Hakkında Maliye Yazısı

T.C.

MALIYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

05.03. 2010* 0302

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi     :29/12/2009 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.04/7836 sayılı yazı.

İlgi yazıda, 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayım anan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca 31/10/2009 tarihinde Müdür Yardımcılığı sınavı, 01/11/2009 tarihinde Müdürlük sınavının yapıldığı belirtilerek, uygulamada karşılaşılan tereddütler hakkında Bakanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ” Muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde; bu Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yuı1 dışında başka bir yere göndeıilenlere, geçici görev harcırahı olarak yol gideri ile yevmiye verileceği ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya görev yeri ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası giderlerinin de ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yetinde yapmak zorunda olmad ığı taşıt giderleri, yeme ve yatma ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık olarak verilmektedir.

Anılan Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde, yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yuı1içi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek 27), yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın ödeme belgesine bağlanacağı belirtilmektedir..                                                        ·                 “‘

Buna göre, memuriyet mahalli dışında açılan sınavlara katılacak olanlara en çok yedi gün süre ile gündelik ödenebilmekte ancak, bu ödemelerin sınav günü veya günleri ile yolda geçen sürelerle sınırlı tutulması ve fiilen sınava girilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, sınav merkezi tercihinin serbest olması nedeniyle memuriyet mahallinden daha uzak yerde sınava girenler ile müdür ve müdür yardımcısı kadrosunda iken yer değiştirmek amacıyla memuriyet mahalli dışında tekrar bu sınava girenlere yedi günü geçmemek üzere, geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği, kanıtlayıcı belge olarak da ödeme belgesine, görevlendirme yazısı veya görevlendirme yazısı olmayanlar için kişilerin sınava girdiğini belirten harcama yetkilisi veya belirleyeceği görevli tarafından onaylı listenin yukarıdaki belgelerle birlikte bağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir