Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İkinci Nöbet Görevi Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İkinci Nöbet Görevi Yazısı
125×125

Milli Eğitim Baknalığı bünyesindeki okullarda görev yapan bazı öğretmenlere birden fazla nöbet görevi verildiği durumlar oluyordu. Eğitimcilerin tepkisine sebep olan bu uygulama sebebiyle sendikalar tarafından da çeşitli eylemler yapılıyordu.  Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere zorunlu haller ve isteği dışında ikinci kez nöbet görevi verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Aynı yazıda pansiyon nöbeti için resen görevlendirme yapılacağı ifade edilerek usulüne uygun olarak belirlenmiş nöbetini tutmayan öğretmenler hakkında işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

İlgili yazı aşağıda yer almaktadır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu  Sözleşme Kanunu’nun “Sendika üyelerinin  ve yöneticilerinin güvencesi” başlıklı 18 inci maddesinde; “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı iş saatleri içerisinde görevi başında olması gereken memurun ancak izin almak suretiyle sendikal faaliyette bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı” başlıklı 26 ıncı maddesinde; “Devlet memurlarının…Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.” hükmüne yer verilerek memurların devlet hizmetlerinin ve işlerinin aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunması yasaklanmıştır. Aynı Kanunun 125 inci maddesinin aylıktan kesme cezasını düzenleyen C fıkrasının (a) bendinde “Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,” hükmüne yer verilerek kasten görev yapmama halinde aylıktan kesme cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde kanunlara ve usulüne uygun olarak yapılan görevlendirmelere, verilen emirlere uyulmaması eyleminin ilgili sendikanın yönetim kurulu kararına dayanılarak gerçekleştirilmesinin bu eylemi sendikal faaliyet kapsamına sokamayacağı, disiplin hukuku kapsamından çıkarmayacağı değerlendirilmektedir.

Öğretmenler nöbet görevlerini mesai saatleri içerisinde ifa etmektedirler. Nöbet görevi eğitim öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir Devlet memurunun haftalık çalışma saatleri esnasında yapılan nöbet görevinin angarya sayılarak tutulmaması veya terk edilmesi kabul edilemez.

Ayrıca öğretmenler, okulun öğretmen sayısı ve fiziki konumu dikkate alınarak öğretmenler kurulunda alınan esaslara ilişkin karar doğrultusunda okul yönetimince belirlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar, öğretmenlere, zorunlu olmadıkça ve öğretmenin isteği olmadan ikinci bir nöbet görevinin verilmemesi ve buna bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ücret ödenmemesi gerekir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi ikinci fıkrasında; “Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır ” hükmüne göre pansiyon nöbeti için resen görevlendirilme yapılabilmektedir.

Bu nedenle, mevzuatına ve usulüne göre belirlenmiş nöbetini tutmayan öğretmenler hakkında yasal işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir