MEB’den Müdür Yardımcılığı Görevini Geçici Yürüten Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Hakkında Görüş

MEB’den Müdür Yardımcılığı Görevini Geçici Yürüten Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti Hakkında Görüş

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, müdür yardımcılığı görevini yürütmek için geçici görevlendirilen öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumu itibariyle mevzuatında öngörülmüş olması kaydıyla nöbet görevi almalarında ve fiilen yerine getirdikleri bu görevler karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 28892082-869-E.2660060                                                                          07.02.2019

Konu : Ek Ders Ücreti

ANKARA VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi : 04.02.2019 tarihli ve 15974166-45.02-E.23887407 sayılı yazınız.

İlinizde bulunan eğitim kuramlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici görevlendirilen öğretmenlerin, bu geçici görevleri için öngörülen ek ders ücretlerin yanında müdür yardımcılığı görevi için öngörülen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevi ile nöbet görevini yerine getirerek karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacaklarına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kuramlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamında ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kuramlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez:” hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda eğitim kuramlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin geçici görevleri karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yöneticilik görevlerini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri asaleten yürütenlerin görev, yetki ve sorumluluklarım yerine getirmekle yükümlü oldukları kuşkusuzdur.

Bu itibarla, eğitim kuramlarının müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, söz konusu Kararın 5’inci maddesi uyarınca haftada 6 saat aylık karşılığı derse girmeleri gerekmektedir. Öte yandan, bu konumda olanlardan aylık karşılığı ders görevini dolduranların, anılan Kararın 6’ncı maddesi kapsamında haftada 6 saate kadar ek ders görevi ve görev yaptığı eğitim kurumu itibariyle mevzuatında öngörülmüş olması kaydıyla nöbet görevi almalarında ve fiilen yerine getirdikleri bu görevler karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir