Görevlendirme İle Şube Müdürlüğü Yapan Öğretmenin Zam ve Tazminat Farkı

Görevlendirme İle Şube Müdürlüğü Yapan Öğretmenin Zam ve Tazminat Farkı

Görevlendirme İle Şube Müdürlüğü Yapan Öğretmenin Zam ve Tazminat Farkı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulda öğretmen olarak görev yapan kişinin Valilik görevlendirilmesi ile İlçe Milli   Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan öğretmenin  öğretmen kadrosu ile şube müdürü kadrosu arasındaki zam ve tazminat farklarını  talep edilmesi üzerine görülen dava da şube müdürlüğüne yapılan görevlendirmede vekalet onayı alınmadığı ve yapılan görevlendirmenin 657 sayılı DMK nun 86 ve 175 maddesi gereği yapılmamış olması nedeniyle öğretmenin zam tazminat farkı talebi Danıştay Başkanlığınca reddedilmiştir.

Konuya ilişkin Danıştay Kararı yazımız ekindedir.

T.C. DANIŞTAY  Onbirinci Daire Esas No : 2005/4506  Karar No : 2007/8358

Özeti : 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8/c maddesi uyarınca ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacıya, bu göreve ilişkin zam ve özel hizmet tazminatı farkı ödenmemesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Uşak Valiliği
Karşı Taraf (Davacı) :…

İsteğin Özeti : …, … ilçe milli eğitim şube müdürlüğünü yürütmek üzere 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/c maddesi uyarınca görevlendirilen davacının bu göreve ilişkin zam ve özel hizmet tazminat farkı ödenmemesine dair işlemin iptali ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada, Manisa İdare Mahkemesi 3.6.2005 gün ve E: 2004/904 , K: 2005/ 681 sayılı kararı ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi İle “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. maddesine göre yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile (99) seri Nolu Genel Tebliğde vekaleten görevlendirme ve bu görev için öngörülen zam ve Özel hizmet tazminatı ile vekalet aylığı ödenme koşullarının açıklandığı, olayda şube müdürü olarak görevlendirilen ve dört yıllık fakülte mezunu olan davacıya. Anayasanın “angarya” yasağı yolundaki 18. maddesi hükmü gereğince fiilen yürüttüğü görev ve üstlendiği sorumluluk karşılığında bu görev için öngörülen zam ve tazminat farkının ödenmesinin hukuka uygun olacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kalınan zam ve özel hizmet tazminat farkı tutarının yasal faiziyle birlikte tazminine fazlaya ilişkin kısmın süreden reddine karar vermiştir. Davalı idare tarafından, mahkeme kararının; işlemin iptali ve parasal hakların tazminine ilişkin hüküm fıkrasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Erhan Çiftçi
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı: Dr. Ülkü Özcan
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 213. maddesinden sonra gelen ek maddesi, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 152. madde olarak “zam ve tazminatlar” başlığıyla kanunda yer almış olup anılan kanun maddesine istinaden hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 6.2.2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın, 9. maddesinin (A/l) bendinde “Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86. maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,”, (A/2) bendinde, “Vekaletin Bakanlar Kurulu veya Müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi (…) , (A/3) bendinde ” vekillerin genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları kaydıyla vekalet ettikleri kadro ve görevler için bu Karar uyarınca Öngörülen zam ve tazminatlarının toplamı asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, 657 sayılı Kanunun 175. maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödenir.” hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının …, Merkez … İlköğretim Okulu öğretmeni iken … ilçe milli eğitim şube müdürlüğünü yürütmek üzere 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/c maddesi uyarınca 11.12.2003 tarihli Valilik onayı ile görevlendirildirildiği, … Milli Eğitim Müdürlüğünün davacıya bu görevlendirme nedeniyle zam ve özel hizmet tazminat farkı ödenip ödenmeyeceği hususunu 6.7.2004 tarihli yazı ile … Defterdarlığından sorması üzerine, davalı idarece davacının vekaleten görevlendirilmediği, şube müdürlüğüne atamanın Bakanlık makamınca yapıldığı, davacının ise şube müdürlüğünü yürütmek üzere Valilik tarafından görevlendirildiği belirtilerek 15.7.2004 tarihli dava konusu işlemle zam ve özel hizmet tazminat farkı ödenmeyeceğinin bildirilmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 657 sayılı yasanın 86. maddesi uyarınca ancak, vekaleten görevlendirilenlere asilde aranan koşulları taşıması halinde, yukarda anılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi mümkün olup, ilçe milli eğitim şube müdürlüğünü yürütmek üzere görevlendirilen davacının, görevlendirme şekline karşı dava açmadığı, olayda 657 sayılı yasanın 86. maddesi ve 6.2.2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtildiği üzere usulüne uygun “vekaleten” görevlendirme yapılmadığı dikkate alındığında, 5542 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/c maddesi uyarınca yapılan bu görevlendirme nedeniyle zam ve özel hizmet tazminat farkı ödenmesine hukuken olanak bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden ve zam ve özel hizmet tazminat farkı ödenmesine hükmeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile Manisa İdare Mahkemesinin 3.6.2005 gün ve E:2004/904, K:2005/ 681 sayılı kararının bozulmasına yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, gereksiz olarak alınan 39,90.- YTL temyiz başvuru harcının istemi halinde davalı idareye iadesine, 16.11.2007 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
AZLIK OYU
Olayda eğitim durumu ve diğer hususlar yönünden asilde aranılan koşullan taşımadığına ilişkin hususa yönelik bir iddia bulunmadığı anlaşılan davacının zam ve özel hizmet tazminat farkından yararlandırılması gerekmekte olup, atamaya yetkili makam tarafından vekaleten görevlendirilmemesi nedeniyle özel hizmet tazminat farkından yararlandırılmamasında hukuka uyarlık görülmediğinden, temyize konu İdare Mahkemesi kararının sonucu itibarıyla onanması gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen Daire kararına katılmıyorum.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir