Askerdeyken Öğretmen Olarak Atanan Kişinin Göreve Başlaması

Askerdeyken  Öğretmen Olarak Atanan Kişinin Göreve Başlaması
125×125

Askerde Öğretmen Atanma

Askerdeyken Öğretmen Olarak Atanan Kişinin Göreve Başlaması

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca belli zamanlarda öğretmen atamaları yapılmaktadır.Öğretmen atamaları için yapılan mülakat sınavları sonucunda atama hakkı kazanan kişilerin atama işlemlerinin uzun sürmesi veya başka nedenlerle ataması yapılmadan askere gitmesi ve atamasının askerdeyken  yapılması durumunda ilgili kişilerin göreve başlayıp başlayamayacakları veya ilgililer hakkında nasıl bir işlem yapılacağı tereddütlere neden olmaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda yayınlamış Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanmış olan 30/3/2010 tarih ve 17676 sayılı yazımız ekinde yayımlıyoruz.İlgili yazıya göre askerdeyken ataması yapılan öğretmen adaylarının askerlik bitiminde göreve başlama işlemlerinin yapılması gerektiği bildirilmektedir.Bu gibi durumda olan ve askerdeyken ataması yapılan öğretmen adaylarının atama işlemlerinin yapılmasını müteakip askerde olduklarına ilişkin bir dilekçeyi atanmış oldukları kuruma göndererek askerde olduklarından dolayı göreve başlayamayacaklarını bildirmeleri ve askerlik bitiminde ise göreve başlamak için atanmış oldukları kuruma başvuru yapmaları gerekmektedir.

Askerde Ataması Yapılan Öğretmenler Hakkında MEB Yazısı

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.06.07.00.04-1005 /17676 30/3/2010

Konu : Askerde iken atanan öğretmen adayları

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanmak için müracaat edenlerden göreve başlamadan önce askere alınanlar ile askerlik görevini yapmakta iken, atamaları yapılanların askerde olmaları nedeniyle görevlerine başlamayanlar hakkında yapılacak işlemler hususunda tereddüde düşüldüğü Bakanlığımıza ulaşan yazılı ve sözlü bildirimlerden anlaşılmış olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin A) Genel Şartlar bölümünün 6 ncı fıkrasında “Askerlik Durumu İtibarıyla;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak; hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre kamu kurum ve kuruluşlarında ataması/görevlendirilmesi yapılacak kadrolu ve sözleşmeli personel adaylarının askerlik durumu itibariyle söz konusu hükümde yer alan üç şarttan birini taşımaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinde “Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, askerlikleri esnasında ataması/görevlendirilmesi yapıldığı halde 48 inci madde hükümleri gereğince atamaları yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermektedirler.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına kadrolu veya sözleşmeli öğretmen olarak atanan veya görevlendirilenlerden askerde olmaları nedeniyle görevine başlayamayan adayların askerliklerini bitirmelerini müteakip başvurmaları halinde görevlerine başlatılmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir