Usulüne Göre Görevlendirilmeyen Memurun Sayıştaya Karşı Sorumluluğu

Usulüne Göre Görevlendirilmeyen Memurun Sayıştaya Karşı Sorumluluğu

Usulüne Göre Görevlendirilmeyen Memurun Sayıştaya Karşı Sorumluluğu

Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde kimlere hangi sorumlulukların yükleneceği ilgili mevzuatlarında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Bunun yanında 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin
Belirlenmesi Hakkında Karar Tarihi : 14.06.2007 Karar Nosu  : 5189/1 olan  Sayıştay Genel Kurul Kararında ayrıntılı olarak sorumluluk halleri açıklanmıştır.İlgili karar da gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak görevlendirilen kişilerin sorumluluklarının neler olduğu belirlenmiştir.Bununla birlikte kanuna göre gerçekleştirme görevlisi harcama yetkilisi olmaması gereken veya uyulması gereken usul dışında yapılan görevlendirmelere ilişkin sorumluluk halleri hakkında söz konusu kararda bir açıklama yapılmamıştır.

Usulüne göre yapılmayan görevlendirmeler sonucundaki doğan sorumluluk  6085 sayılı Sayıştay Kanununun 7. maddesinde açıklanmıştır.Buna göre örneğin A harcama biriminde  çalışan bir memur  B harcama biriminde görevli olmadığı halde gerçekleştirme görevlisi olarak bir belgeye imza atmış ise bu belgeden dolayı doğacak kamu zararından görevlendirmesinin usulüne göre yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ilgili hakkında sorumluluk hükümleri uygulanacaktır.

Sorumlular ve sorumluluk halleri
MADDE 7 – (1) Bu Kanunun sorumlular ve sorumluluk halleri uygulamasında; 5018 sayılı Kanun ve Sayıştay denetimi ile ilgili diğer kanunlarda belirtilen sorumlular ve sorumluluk halleri esas alınır.
(2) Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak Sayıştay raporlarında belirtilir. Kamu zararına sebep olunan durumlar ise bu zararın tazminine ilişkin hükme bağlama işlemi ile sonuçlandırılır.
(3) Sorumlular; mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan
kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlüdür.
(4) Usulüne uygun biçimde görevlendirilmediği halde kendiliğinden veya verilen emir üzerine gelirleri tahakkuk ettiren, toplayan, harcayan ve bu işlemleri onaylayanlar, malları muhafaza eden ve idare edenlerle her türlü mali iş ve işlemleri yürütenlerin işlemleri bir hesaba dahil edilmediği takdirde, sorumluluk bu kişiler hakkında da uygulanır. Bu durum yöneticilerin yazılı emirleri üzerine meydana gelmiş ise sorumluluğa yöneticiler de ortak olur.
(5) Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. (1)
(6) Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri mali ve hukuki sorumluluk doğurmaz

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir