Taşınır Kontrol Yetkilisi, Zimmetle Verilen Bilgisayarın Bulunamamasından Sorumlu Tutulabilir mi?

Taşınır Kontrol Yetkilisi, Zimmetle Verilen Bilgisayarın Bulunamamasından Sorumlu Tutulabilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, bilgisayar İşletmeni olarak çalışan kişiye zimmet fişi ile teslim edilen 1 adet dizüstü bilgisayarın yapılan sayımda bulunamaması sebebiyle taşınır kontrol yetkilisine herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğine hükmetti.

Kamu İdaresi TürüDiğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı2015
Dairesi8
Dosya No42563
Tutanak No45489
Tutanak Tarihi2.1.2019
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12 nci maddesinde;

“Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.” denilmiştir.

19/10/2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Sorumluluk” başlıklı 5 inci maddesinde;

(1) Kanunun ilgili maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.

(2) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.” hükmüne yer verilmiş,

Anılan Yönetmeliğin “Kamu zararının belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinde ise;

“(1) Kamu zararının belirlenmesinde;

e) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,

… esas alınır.” hükmü yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre kurumda Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapan …’e zimmetle verilen … marka bilgisayarın yapılan sayımda ibraz edilememesi sonucu kamu zararı oluşmuştur.

Diğer taraftan;

18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin “Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“(1)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

(2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

ç)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

d)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

(3) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

(4) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.” denilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde yer alan, “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” hükmü gereği, kamu görevlisinin mali sorumluluğundan bahsedebilmek için kamu zararının oluşumunda zarar ile kamu görevlisi arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir. İlama konu olayda, Taşınır Kontrol Yetkilisi …’ın, Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirdiği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışan …’e 17.07.2013 tarihli zimmet fişi ile verilen 1 adet dizüstü bilgisayarın 26.01.2016 tarihinde yapılan sayımda ibraz edilememesinde kendisine yüklenilecek bir kusur ve sorumluluğun bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 161 sayılı ilamın 10 uncu maddesi ile tazminine hükmedilen … TL’nin, adına tazmin hükmolunan sorumlulardan Taşınır Kontrol Yetkilisi …’ın uhdesinden kaldırılmasına, diğer sorumlu …’in uhdesinde bırakılmasına ve 160 sayılı ilamın 10 uncu maddesi ile verilen tazmin hükmünün bu şekilde DÜZELTİLMEK SURETİYLE TASDİKİNE,

(Üye …’in aşağıda yazılı azınlık görüşüne karşı) oy çokluğu ile,

Karar verildiği 02.01.2019 tarih ve 45489 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir