Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Kefalete Tabi midir?

Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Kefalete Tabi midir?
125×125

Soru: “….. üniversitesinde taşınır kontrol yetkilisi olarak görev yapıyorum. Maaşımdan kefalet aidatı kesintisi yapılıyor. Başka üniversitelerde çalışan arkadaşlarımla görüştüğümde maaşlarından hiçbir kesinti yapılmadığını söylediler. Durumu amirlerime anlattım ama bir sonuç alamadım. Yazılı başvuru yapmak istiyorum ama mevzuatını bilmediğim için başvuru yapmadan önce taşınır kontrol yetkilisinin maaşından kefalet aidatı kesilemeyeceğinden emin olmak istedim. Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.”

Cevap: 

Kefalet Kanunu’nun 1 inci maddesinde, genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyat alıp veren ve elinde tutan;memur, sözleşmeli personel ve geçici işçiler dışındaki işçiler için müteselsil kefalet usulünün kabul edildiği hükme bağlanmıştır.

5018 sayılı yasanın ikincil mevzuat düzenlemesi kapsamında yürürlüğe konulan düzenlemelerden birisi de Taşınır Mal Yönetmeliği’dir.  Yönetmelikle birlikte kamu idarelerinin taşınır sisteminin yönetiminde yeni unvanlar oluştu. Bunlardan birisi de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi idi. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin belirlenmesinden sonra idareler bu görevi yürütenlerin kefalete tabi olup olmayacakları konusunda tereddütler yaşadılar. Kimi idareler taşınır kayıt kontrol yetkililerini Kefalet Kanunu’nun 1 inci maddesinde yer alan ayniyatı alıp verme ve elinde tutma işlemlerini yürüttüğü gerekçesiyle kefalete tabi tutarken, kimileri taşınır kayıt kontrol yetkililerini kefalete tabi tutmadılar.

İdareler arasındaki farklı uygulamaların giderilmesi için 03.12.2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazete’de 2 No’lu Taşınır Mal Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’in 3’üncü maddesinde taşınır kayıt kontrol yetkililerinin kefalete tabi tutulmaları gerektiğine dair düzenlemeye yer verildi. Tebliğin yayımından sonra idareler arasında yaşanan tereddütler giderilmiş oldu. Aynı Tebliğde, taşınır konsolide görevlilerinin kefalete tabi olmadıkları ifade edilmiştir.

Daha sonra 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrası taşınır kayıt kontrol yetkilisi; taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi olarak ikiye ayrıldı. Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkisi birleşmeyecek görev olarak düzenlendi. Bazı idareler taşınır kayıt yetkilisi ile taşınır kontrol yetkilisinin ayrılması sonrasında hangi görevi yürüten personelin kefalete tabi tutulması gerektiğine dair tereddüt yaşamaktadır. Konuya ilişkin değerlendirmemiz aşağıda yer almaktadır.

Taşınır kayıt yetkilisi, taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi be harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

Taşınır kayıt yetkilisinin Yönetmelikte yer alan tanımına baktığımız zaman Kefalet Kanunu’nun 1 inci maddesine göre kefalete tabi olmak için zorunlu olan taşınırları alıp verme ve muhafaza yetkililerinin olduğu görülecektir. Dolayısıyla, taşınır kayıt yetkilileri olarak görevlendirilen personelin kefalete tabi tutulması gerekmektedir.

Taşınır kontrol görevlisi, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlidir.

Taşınır kontrol yetkililerinin Yönetmelikte yer alan  görevlerine baktığımız da kayıt ve kontrol görevinin olduğu görülmektedir. Kefalet Kanunu’nun 1 inci maddesine göre, ayniyatın kayıt ve kontrolü işini yürütenlerin kefalete tabi tutulmasını gerektirecek bir görevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla,  taşınır kontrol yetkililerinin kefalete tabi tutulmaması gerekir.

Okuyucumuzun sorusuna yukarıdaki açıklamalara göre cevap verecek olursak, taşınır kontrol yetkilisi olarak görev yaptığınız için kefalete tabi tutulmamanız gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir