Ön Ödeme Avans İşlemlerinde Mutemet Görevlendirilmesi

Ön Ödeme Avans İşlemlerinde Mutemet Görevlendirilmesi
125×125

Ön Ödeme Avans İşlemlerinde Mutemet Görevlendirilmesi

Avans İşlemlerinde mutemet görevlendirilmesine ilişkin olarak açıklamalar Ön ödeme usul ve esasların hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.Konuya ilişkin tereddüt edilen konulara ilişkin açıklamalar ise Ön Ödeme Usul ve Esasları hakkındaki genel tebliğ ile yapılmıştır.

 Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir.Görevlendirilecek olan harcama yetkilisi mutemetleri Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi olarak ön ödeme işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinden sorumludurlar.Harcama yetkilisi mutemedi olarak görev yapacaklar yürüttükleri görevleri harcama yetkilisi adına yapacaklarından ilgili kişilerin görevlendirilme işlemleri de harcama yetkilisi tarafından yapılmak zorundadır.

Harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilirken asıl olan her bir harcama birimi için bir harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesidir.Ancak bir bütün oluşturan ancak ayrı veya farklı yerlerde  birimleri  bulunan  kurumlar farklı yerlerde bulunan her birim için ayrı harcama yetkilisi mutemedi görevlendirebilirler. Örneğin ayrı ayrı yerlerde bulunan askerî birlik ve askerî kurumlar ile okul, yurt, enstitü, hastane, dispanser ve benzeri birim ve ünitenin her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir.

Kural olarak her bir harcama birimi için bir harcama yetkilisi mutemedi görevlendirilmesinin diğer bir istisnası zorunluluk bulunması halinde harcama yetkililerinin ; taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderlerinde; bir bütün oluşturmakla birlikte alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi ve benzeri ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde; alınan mala ilişkin yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderlerde ayrı mutemet görevlendirmesidir.

Verilen avansa ilişkin iş bitirilmeden bir başka iş için kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılması gereken hallerde, ayrı mutemet görevlendirilebilir.

Harcama Yetkilisince harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ilgili mutemetlerin ad soyad,görev unvanı ile TC kimlik Numaraları Muhasebe birimine bir yazı ile bildirilir.Muhasebe birimine yapılan bu bildirimde harcama yetkilisi mutemedinin bir imza örneği de muhasebe birimine gönderilir.Bunun haricinde harcama yetkilisi olarak görevlendirilen kişilerin çeşitli nedenlerle ilgili görevden alınması ve yerine yeni harcama yetkilisi görevlendirilmesi durumunda da yeni harcama yetkilisine ait yukarıda sayılan bilgi ve belgeler muhasebe birimine gönderilir.

Harcama yetkilisi tarafından kredi şeklinde ön ödeme yapılması uygun görülen giderler ile avans sınırlarını aşan giderler için kredi açılabilir. Kredi mutemedine kredi nakden verilmez veya şahsi hesabına aktarılmaz. Avans, işi yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan harcama yetkilisi mutemedine verilir. Harcama yetkililerinin iş avansı alması mümkün değildir. Avanslar hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılacaktır. Harcama yetkilisi mutemetleri avans almadan harcama yapamazlar.

Harcama Yetkilisi Mutemetleri Devir İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avans veya adına açılan kredi tutarını başka bir mutemede devredebilir.
– Avans şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde para ve harcama belgelerinin mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir.
– Devreden mutemetçe tutanak ve harcama yetkilisinin yazılı izni muhasebe yetkilisine ibraz edilerek, avans kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır.
– Tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir.
– Kredi şeklindeki ön ödemelerin başka bir mutemede devrinde ise, harcama yetkilisinin yazılı izni ile birlikte yeni mutemedin imza örneği de muhasebe birimine verilerek, kredi kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır.
– Banka nezdinde açılan kredilerin devrinde yeni mutemedin imza örneği ayrıca bankaya da gönderilir.

Verilen Kredi ve Avanslarda Mahsup Süreleri

Her mutemet harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri avanslarda bir ay içinde; krediler de ise 3 ay içinde Muhasebe Birimine  vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür.  Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı kanun hükümleri ve tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümleri uygulanır.Avansın verildiği tarihten önceki tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda
kabul edilemez.

Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirilmesinde Muhasebe Birimine Yazılacak Yazı Örneği

                              STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA/MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 35 maddesine dayanarak hazırlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 Maddesine istinaden aşağıda T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, görev unvanı ve imza örneği bulunan personelimiz …………………………………………………………………………… harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmiştir.
                                                                                                                                                                Harcama Yetkilisi
                                                                                                                                                                             İmza
Harcama Yetkilisi Mutemedi
T.C. Kimlik No :
Adı Soyadı :
Görev Unvanı :
İmza Örneği :

Harcama Yetkililerinin Kredi Ödeme Talimatına İlişkin Örnek Belge

KREDİ ÖDEME TALİMATI
………………………MUHASEBE BİRİMİNE/
………………… BANKASI ……………… ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE/
PTT ……………… ŞUBESİNE
Aşağıda bilgileri yer alan hak sahibine, Muhasebe Birimi/Bankanız/Şubeniz nezdinde adıma açılmış olan krediden yalnız …………………………………………………..TL tutarını ………………….(Harcama Birimi)  ödeyiniz/hesabına aktarınız.
Hak Sahibinin:
Adı Soyadı
Unvanı (Tüzel Kişiler İçin)
Vergi Kimlik Numarası
Banka Hesap Numarası
Ödemenin Nedeni
Harcama Yetkilisi Mutemedi
____________________________________________________________________
Not:1- Bu belge, adına kredi açılan harcama yetkilisi mutemedi tarafından en az iki nüsha düzenlenir. Belgenin
aslı, ödemenin hak sahibine yapılması halinde kendisine, banka hesabına aktarılması halinde ise ilgili muhasebe
birimi veya banka şubesine verilir. Banka ilgiliye ödeme yaparken alacaklının kimliğini araştırmak zorundadır.
2- Bu belge ile mutemet kendi adına para alamaz veya hesabına aktarma yaptıramaz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir