Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Olan Memur İlgili Göreve Atanmak Zorunda mı?

Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Olan Memur İlgili Göreve Atanmak Zorunda mı?
125×125

Muhasebe Yetkilisi Olarak Atanma

Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Olan Memur İlgili Göreve Atanmak Zorunda mı?

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 62. maddesinde Muhasebe Yetkilisi Sertifika sınavına katılacak olan kişilerde aranan şartlar başlıklar halinde sayılmıştır.Kanun maddesinde yer alan şartları taşıyan kişilerin belli bir süre eğitim gördükten sonra yapılacak olan sınavda başarılı olmaları durumunda ise ilgili kişilere Muhasebe Yetkilisi Sertifikası verilmektedir.Muhasebe Yetkilisi Sertifikası olan bir kişinin Muhasebe Yetkililiğine atanmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin olarak verilen bir Danıştay Kararında Muhasebe Yetkilisi Sertifikası olan bir kişinin ilgili göreve atanmasının idarenin takdirinde olduğu ve mahkeme kararları ile idarenin bu yönde zorlanmasının mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

Mahkeme kararına konu olayda ilgili belediye de Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip tek bir kişinin olduğu ancak ilgili göreve sertifikası olmayan bir kişinin atandığı ve sertifika sahibi kişinin ilgili göreve atanmak için dava açtığı görülmektedir.Danıştay Başkanlığı sertifika sahibi kişinin Muhasebe yetkililiği görevine atanıp atanmayacağı hususunda idarenin takdir hakkı olduğu yönünde hüküm vermiştir.

 

Danıştay 5. Daire Başkanlığı         2014/8381 E.  ,  2015/10848 K.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, ‘nda memur olarak görev yapan davacının, muhasebe yetkilisi olarak atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.7.2011 günlü, 217 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Van 1. İdare Mahkemesince verilen 06/03/2014 günlü, E:2011/1014; K:2014/503 sayılı kararla; davacının muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip belediyedeki tek personel olduğu ve muhasebe yetkilisi görevine atanma talebinin ise takdir yetkisi kapsamında reddedildiği görülmekte olup, uygulamayı isteme hakkına sahip davacı tarafından şartları taşıması kapsamında muhasebe yetkisi verilmesi talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belediye personelini atamak görevi ve yetkisi belediye başkanına verilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri Ve Atanması” başlıklı 62.maddesinde; Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a)En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.
b)Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.
c)Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.
d)Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.
e)Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
f)Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.
Ancak, belde ve nüfusu 25.000’in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.

9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.
Muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak meslekî konularda eğitime tâbi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Muş/ bünyesinde memur olarak muhasebe yetkilisi olarak görev yapmakta iken görevden alınan davacı tarafından, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muhasebe yetkilisi eğitimine katılarak ve 21.05.2011 tarihindeki sınavdan başarılı olarak muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olduğu, bu sertifika ile birlikte muhasebe yetkilisi olarak atanma talebiyle davalı idareye başvurduğu, atama yetkisinin belediye başkanında olduğu gerekçesiyle talebin reddi üzerine temyizen bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin, muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip olanların, muhasebe yetkilisi görevine doğrudan atanması sonucunu doğurmaması ve yönetimin de belli bir göreve atama yapma konusunda yargı kararıyla zorlanmasına olanak bulunmaması karşısında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Van 1. İdare Mahkemesince verilen 06/03/2014 günlü, E:2011/1014; K:2014/503 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 23/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Benzer yazılar

1 Yorum

 1. SONER GÜL

  MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE
  MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
  YÖNETMELİK

  Muhasebe yetkililerinin atanması
  Madde 20 — (Değişik birinci fıkra: 15/9/2008-2008/14247 K.) Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere
  atanacaklar, sertifikalı adaylar arasından, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel
  bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlıkça, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.
  Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştayın muhasebe hizmetlerini yerine getirmek üzere görevlendirilecek
  muhasebe yetkilileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı; Cumhurbaşkanlığı muhasebe hizmetlerini yerine getirmek üzere
  görevlendirilecek muhasebe yetkilisi ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından atanır.

  Yanıt

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir