Muhasebe Yetkililiği Sınavına Girişte Hizmet Süre Hesabında Geçici Görev Süreleri

Muhasebe Yetkililiği Sınavına Girişte Hizmet Süre Hesabında Geçici Görev Süreleri

Muhasebe Yetkililiği Sınavına Girişte Hizmet Süre Hesabında Geçici Görev Süreleri

Kamu kurum ve kuruluşlarında muhasebe yetkilisi olarak görev yapmak isteyenlerin muhasebe yetkilisi sertifika sahibi olmaları gerekmektedir.Muhasebe yetkililiği sınavına girebilmek için ise Muhasebe Yetkilileri çalışma yönetmeliğinde yer alan birimlerde belli süreler görev yapmış olma şartı bulunmaktadır.Muhasebe yetkisi sınavında istenen hizmet sürelerinin hesabında ilgili memurun geçici görevli olduğu dönemlere ilişkin sürelerin dikkate alınıp alınmayacağı hususunda daha önceki yıllarda verilmiş olan mahkeme kararı yazımız ekindedir.Muhasebe yetkililiği sınav yönetmeliğinde belirtilen hizmet birimlerinde olmak kaydı ile geçici görev süreleri de hizmet süresi hesabında dikkate alınmalıdır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/5852
Karar No : 2015/7115

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili : Av. Fatma Uslu
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Gen. Müd. İlkadım Cd. M Blok Dikmen / ANKAR
Karşı Taraf (Davacı) :
Gökçeada Malmüdürlüğü / ÇANAKKALE
İsteğin Özeti : Bitlis – Mutki Malmüdür Vekili olarak görev yapan davacının, 15.3.2010 – 12.5.2010 tarihleri arasında yapılacak olan Muhasebe Yetkilisi Eğitim Programı’na katılma isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada; davacının, 16.11.2005 – 17.5.2006 tarihleri arasında Sutanbeyli İlçe Malmüdürlüğü’nde muhasebe servisindegeçici görevlendirme ile 6 ay 1 gün görev yaptığı, bu süreninde muhasebe hizmetinde görev yaptığı sürelere eklenmesi halinde mevzuatta aranan en az 4(Dört) yıl çalışmış olma şartını sağlamış olacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 18.4.2014 günlü, E:2013/1265, K:2014/290 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır.

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 18/04/2014 günlü, E:2013/1265, K:2014/290 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı İdare üzerinde bırakılmasına, 16/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Madde 5 – (Değişik madde: 15/09/2008 – 2008/14247 S.Yön./5. md.)

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir