Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Teminat Mektuplarında Risk Çıkışı Yazısı

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Teminat Mektuplarında Risk Çıkışı Yazısı
125×125

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü teminat mektuplarından risk çıkışı konusunda duyuru yayımladı.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :90192509-210.02.02-10622                             22/06/2018
Konu :Teminat Mektuplarında Risk Çıkışı

İlgi :21/12/2016 tarihli ve 90192509-210.02.02-28725 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, muhasebe birimi kayıtlarında bekletilen ve düzenleme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen 500 TL ve altındaki teminat mektuplarından uyuşmazlığa konu edilmeyenler hakkında ilgili idarelerle gerekli yazışmalar yapılarak, yazışmalar sonucunda ortaya çıkacak duruma göre yapılması gereken işlemler ilgi yazımızla duyurulmuştu.

Ayrıca 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki 57 Sıra Nolu Genel Tebliğin “Eski yıllara ait teminat mektuplarının tasfiyesi” başlıklı 12 nci maddesinde, 6728 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya gelir kaydedilemeyen teminat mektuplarından muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili bankalara iade edilecek tutar Tablo V’te 594 TL olarak gösterilmiştir.

Diğer taraftan, Türkiye Bankalar Birliğinden alınan 14/03/2018 tarihli ve 2769 sayılı yazıda, ilgi yazımızın üç numaralı maddesinde belirtilen teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda 500 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi sürecinde, idarelerin kendilerinden teyit alınmadan teminat mektubu işlemlerini sonlandırmamaları gerektiğinin belirtildiği ancak ilgili idarelerden teyit istenildiğinde, kurum kayıtlarında teminat mektubunun yer almadığı veya kendilerine lehtar tarafından müracaat edilmesi gerektiği belirtildiği ve bu sebeple risk çıkışı yapılamayan teminat mektupları için alınan komisyonlar nedeniyle müşteri memnuniyetsizliği oluşabildiğinden bahisle iadenin ilgili kurum tarafından bankanın risk çıkışı yapmasına olanak verecek mahiyette bir yazı ekinde yapılmasının sağlanması hususunda gerekli değerlendirmenin yapılması Bakanlığımızdan istenilmektedir.

Bu çerçevede, muhasebe birimi veznelerine ihale kanunları, vergi kanunları, gümrük kanunları ve diğer mevzuat hükümleri gereğince teslim edilen teminatlardan, teminata konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve mevzuatı gereği teminatın iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda 594 TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılması sürecinde; teminat mektubunu muhasebe birimine teslim eden idarece, bankanın risk çıkışı yapmasına olanak verecek mahiyette ve teminat mektubunun tarihi, sayısı vb. bilgileri içeren bir yazının muhasebe birimine verilmesi ve bu yazının ilgili bankaya muhasebe birimince gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir