Mesleki Eğitim Kursu Başvurusu İçin Aranan Yaş Şartı İle İlgili Danıştay’dan İptal Kararı

Mesleki Eğitim Kursu Başvurusu İçin Aranan Yaş Şartı İle İlgili Danıştay’dan İptal Kararı
125×125

Danıştay Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursuna başvuru için aranan 35 yaş sınırını iptal etmiştir.
Maliye Bakanlığı’nda veznedar kadrosunda görev yapan personelin üyesi olduğu sendika kanalıyla açtığı dava sonucunda Danıştay, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kurs Yönergesi’nin Başvuru Şartlarına İlişkin 6 ncı maddesinin (ç) bendindeki; “Duyuruda belirtilen yaş şartını taşıyor olmak” maddesi ile Sınav Duyurusunda yer alan 35 yaş sınırını iptaline karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas     No: 2016/7631

Karar No: 2018/276

TÜRK MİLLETİ ADINA 

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesince; Danıştay Onaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü:

Dava, …. Defterdarlığında veznedar olarak görev yapan davacı tarafından, 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu’nun Giriş sınavına başvuracaklarda aranan şartlar” başlıklı kısmının ç) bendinin ve  Maliye  Bakanlığı  Mesleki  Eğitim  Kursu Yönergesi’nin 6/1-ç maddesinin; 2012 yılında yapılan duyuruda yaş sınırı  kırk  yaş  olarak belirlenrriişk en, dava konusu duyuruda otuz beş yaş olarak belirlenmesinin hukuka  aykırı oldıığu, dava konusu düzenlemelerin yasa hükmüne dayanmadığı, bu belirlemelerin keyfi olduğu ve bu keyfiliğe Yönerge’nin cevaz verdiği ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214. maddesinde; Devlet memurlarının yetişmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak  amacıyla uygulanacak  hizmet içi eğitimin, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili  kurumlarla  birlikte  hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütüleceği kurala bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı bir eğitim kuruluşu olan Mesleki Eğitim Kursunun yönetimine ve buralarda yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 26/09/2007 tarihli Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi’nin “Başvuru şart/art’ başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında; “Giriş sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunmak.

b)Lisans veya lisans üstü öğrenim mezunu

c) Son başvuru tarihi itibarıyla son 2 yılı Genel idare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför hariç) olmak üzere en az 4 yıl görev yapmış

ç) Duyuruda belirtilen yaş şartını taşıyor olmak.

d)Erkek adaylar için askerliğini yapmış , muaf veya erteletmiş olmak.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye dayalı olarak ilan edilen 2014  yılı  Maliye  Bakanlığı  Mesleki  Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu’nun “Giriş sınavına başvuracak/arda aranan şartlar” başlıklı kısmının ç) bendinde; “2014 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (111/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)” giriş sınavına başvuru şartları arasında sayılmıştır.

Maliye Bakanlığı personelinin yetişmesi sağlanarak verimliliğinin artırılması ve daha ileriki görevlere hazırlanması amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin usul  ve  esaslarını belirleyen  ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca bir “yönetmelik” ile düzenlenmesi gereken kuralların, yönerge ile düzenlenmesi mümkün olmadığından, dava konusu Yönerge hükümlerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış, hukuka aykırı olduğu tespit edilen Yönerge  dayanak alınarak ilan edilen 2014 Yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu’nda da hukuka uyarlılık bulunamamıştır.

Açıklanan nedenlerle; 2014 yılı Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu’nun “Giriş sınavma başvuracaklarda aranan şartlar’ başlıklı kısmının ç) bendinin ve Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının ç) bendinin iptaline…

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir