Maliye Bakanlığı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Maddesi Hk Yazı Yayımladı

Maliye Bakanlığı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Maddesi Hk Yazı Yayımladı

Maliye Bakanlığı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Maddesi Hk Yazı Yayımladı

Bilindiği üzere 4735 sayılı kanuna eklenen geçici 4 madde ile Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri hakkında düzenleme yapılmıştır.Yapılan düzenleme çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilecek görüş yazılarına ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklama yapılmıştır.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: 30343279-609- 256

Konu:4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32 nci maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı Geçici 4 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu maddede;

“31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü  alınarak  idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Madde gerekçesinde ise, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlandığı, tasfiye veya devir ile ilgili karar alma sürecinin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünün alınması ve madde kapsamına giren sözleşmelere ilişkin  idarelere süre uzatımı konusunda yetki verilmesi amaçlandığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmü ve gerekçesi kapsamında Bakanlığımızdan görüş talep edilebilmesine ilişkin idareler tarafından tesis edilecek işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması ile idarelerce alınacak kararların etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1-Yükleniciler, 19/01/2019 – 19/03/2019 tarihleri arasında ve her durumda 19/03/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar anılan maddede belirtilen koşullar çerçevesinde, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvurularını yapacaklardır. Belirtilen sürede yapılmayan başvurularla ilgili Bakanlığımızdan görüş talep edilmeyecektir.

2-İdareler Bakanlığımıza gönderecekleri yazıda; imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelip gelmediğini ve bu artışların sözleşmenin sürdürülebilirliğini etkileyip etkilemediğini veya ne ölçüde etkilediğini belirteceklerdir. Ayrıca, talep yazısında belirtilen işe ilişkin sözleşmenin fotokopisi ile ekte örneği sunulanBilgi Formu, goruş talep edilen her bir iş için ayrı ayrı doldurularak yazı ekinde gönderilecektir.

İdareler, yüklenicinin tasfiye, devir, süre uzatımına ilişkin taleplerini, bu taleple ilgili olarak idarenin olumlu veya olumsuz değerlendirmesini gerekçesini de içerecek şekilde Bakanlığımıza ileteceklerdir. Süre uzatımı talebinin idarece olumlu karşılanması halinde ne kadar süre uzatımının verilmesinin öngörüldüğünün de belirtilmesi gerekmektedir.

Bu maddede belirtilen şartları taşımayan görüş talepleri ile ilgili olarak Bakanlığımızca değerlendirme imkanı olamayacağından, ilgili idareye “Değerlendirme Yapılamadı” şeklinde görüş bildirilecektir.

3-Bakanlığımıza gönderilecek talep yazıları;

  • İhaleyi yapan Bakanlık (merkez ve taşra birimleri) veya bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, döner sermaye kuruluşları, kamu iktisadi kuruluşları, fonlar, doğrudan ve dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunulan her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler için Bakanlığınız (Strateji Geliştirme Başkanlığı),
  • Herhangi bir Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin en üst yöneticisi,
  • İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı,
  • Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

tarafından iletilecektir.

4-4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurum ve kuruluşlar talep yazılarını Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına hitaben göndereceklerdir.

5-Bu genel yazının yayımı tarihinden önce Bakanlığımıza intikal eden talep yazıları, dikkate alınmayacak olup, yazımızda belirlenen kurallar çerçevesinde yenilenerek tekraren Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi halinde işleme konulacaktır.

Bilgilerini ve yazımızın merkez ve taşra teşkilatınız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınıza, döner sermayeli kuruluşlarınıza, kamu iktisadi teşebbüslerinize, fonlarınıza, doğrudan ve dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğunuz her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlere Bakanlıklarınızca,

-Belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,

-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, İl özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ise İçişleri Bakanlığınca,

gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim

Pdf Formatında okumak için tıklayınız

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir