Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Karar ve İşlemler

Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Karar ve İşlemler
125×125

Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi İşlemler

Mevzuat ön mali kontrol görevini harcama birimi ve mali hizmetler birimine  vermiştir. Mali Hizmetler Birimi tarafından yapılması gerekli ön mali kontrole ilişkin işlemler İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir. Mali hizmetler birimi bunun dışında ayrıca idare tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrolleri yapar. İdarelerde bu birimler tarafından kontrol edilmesi gereken işlemlerin tespitini üst yönetici yapar.

Mali Hizmetleri biriminin kontrolüne tabi olan işlemler mali hizmetler birimine geldikten sonra gerekli incelemeler yapılarak görüş yazısı ile ilgili birime gönderilir. Görüş yazısının gerekçeli ve açık ifadelerle yazılması gerekir. Mali hizmetler biriminin yazdığı görüş yazısı işlem dosyasında saklanır. Bir örneği ise ödeme emri belgesine eklenmesi gerekir. Mali hizmetler birimi de aynen gerçekleştirme görevlileri gibi mevzuata uygun gördüğü işlemlerde “kontrol edilmiştir ve uygun görülmüştür”  şerhi düşmek zorundadır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’da mali hizmetler birimi tarafından kontrol edilmesi zorunlu olan işlemler sayılmıştır. Bu işlemler aşağıda maddeler halinde incelenecektir.

1-Kanun Tasarılarının Mali Yükünün Hesaplanması

Devletin gelirlerinin azalmasına veya giderlerinin azalmasına sebep olacak ve idareye yükümlülükler getirecek kanun tasarıları, mali yükü hesaplanması için mali hizmetler birimine gönderilir. İdareler gelir gider dengesinde değişikliğe sebep olacak bir işe karar vermek için olayın mali boyutu hakkında bilgi sahibi olur ve alacakları kararın sonucunu düşünerek daha net karar verirler. Kanun tasarılarının malî yükleri en az üç yıllık bir dönem için hesaplanır.Aynı şekilde, orta vadeli program ve orta vadeli malî plan çerçevesinde, idarenin stratejik planı, performans programı ve bütçesi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir. Kamu bütçesinde önemli yer tutan sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplama yapılır.

2-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Kontrolü

İdarelerin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için KDV hariç bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için KDV hariç üç milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir.  İhale kanununa tabi olsun veya olmasın bu limitler dahilindeki taahhütler ön mali kontrole tabidir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yapım işleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında illerin yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek olan yapım işlerinde bu tutar iki kat olarak uygulanır.  İdareler belirlenen sınırlar dahilinde kalmak koşuluyla merkez ve taşra teşkilatı ile birimleri içim farklı tutarlar belirleyebilir. Bu işlemi yapabilmek için üst yöneticinin onayının alınması şarttır.

02/07/1992 tarihli ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı tutarı ne olursa olsun kontrole tâbi değildir.

Kontrole tâbi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisince ön mali kontrol işlemi yapılması için malî hizmetler birimine gönderilir. Mali Hizmetler birimi ise on iş günü içinde kontrolü yapıp harcama yetkilisine gönderir.

3- Ödenek Gönderme Belgeleri

Ödeneklerin dağıtımı işlemi ödenek gönderme belgesi düzenlenmek suretiyle yapılır. Ödenek gönderme işlemi harcama yetkilisinin imzasıyla yapılır.  Harcama yetkilisi imzaladığı belgeyi kontrol için mali hizmetler birimine gönderir. Mali hizmetler birimi en geç 3 işgünü içinde inceleyip görüşünü bildirir.

4- Ödenek Aktarma İşlemleri

İdarelerin bütçeleri içinde yapacakları aktarmalar, harcama birimlerinin talebi üzerine malî hizmetler biriminin bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulmadan önce iç kontrol alt birimi tarafından kontrol edilir. Bu şekilde yapılacak aktarmaların 2 işgünü içinde tamamlanması gerekir. Mevzuata aykırılık varsa yazılı olarak harcama yetkilisine bildirilir.

5-Kadro Dağılım Cetvelleri

Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü en geç beş işgünü içinde yapılır. İlgililerine yapılacak ödemeler bu onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu cetvellerde değişiklik yapılması da aynı usule tabidir.

6- Seyahat Kartı Listeleri

Harcırah Kanunu gereğince seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin taleple mevzuatta belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç işgünü içinde kontrol edilir.

7-Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri

  İdarelerin teşkilat yapıları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan seyyar görev dağılım listeleri malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Bu dağılım listeleri mevzuata, düzenlemelere ve ilgili yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler ve Bakanlık tarafından vize edilen cetvellere uygunluk açısından en geç üç işgünü içinde kontrol edilir.

8-Geçici işçi pozisyonları

Merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki çerçevesinde, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarında çalıştırılacak geçici işçi sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tabidir.

Mahalli idarelerden norm kadro uygulamasına geçmemiş olanlarda çalıştırılacak geçici işçi sayılarının aylar itibarıyla dağılımının İçişleri Bakanlığı tarafından vize edildikten sonra idarelerin çalıştıracakları geçici işçilerin birimlere dağılımını gösteren cetveller de kontrole tâbidir.

Geçici işçi pozisyonlarının kontrolleri en geç beş işgünü içinde tamamlanır.

9-Yan ödeme cetvelleri

Yan ödeme kararnamesi uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personellere ait cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler malî hizmetler birimi tarafından kontrol edilir.

10-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

Bakanlık tarafından vize edilen ve ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmeler kontrole tâbidir. Bu sözleşmeler,mevzuata uygunluk yönünden incelenir ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır.

11-Yurtdışı kira katkısı

 Devlet Memurları Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tâbi olup, yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerine ilişkin işlem dosyası mali hizmetler birimince kontrol edilerek uygun görülen işlemler hakkında en geç 3 işgünü içinde olumlu görüş verilir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir