Kamu Kurumlarının Kira Ödemelerinde Tevkifat

Kamu Kurumlarının Kira Ödemelerinde Tevkifat
125×125

Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler başlıklı 18 sıra nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği ile kamu kurumlarınca kiralanan binalar için ödenen kira bedellerinin evsahibine ödenmesi aşamasında yapılacak olan vergi tevkifatına ilişkin açıklama yapılmıştır.İlgili tebliğde yer alan hükme göre gayrimenkul sermaye iradı kapsamında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde belirlenen oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

İlgili tebliğde kira ödemelerinde gelir vergisi tevfikatı ile ilgili yer alan kısım

1- Kira Bedellerinin Kiralayana Ödenmesi Sırasında Yapılacak Vergi Tevkifatı

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde “gayrimenkul sermaye iradı”nın tanımı yapılmış, değişik 94 üncü maddesinde de, kamu idare ve müesseselerinin ödedikleri gayrimenkul sermaye iradından gelir vergisi tevkifatı yapacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ilgili bakanlıklarca kiralanan konutlar için ödenen ve haksahibi yönünden gayrimenkul sermaye iradı sayılan kira ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden, 94 üncü madde uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.” şeklindedir.

Tebliğde atıfta bulunulan  193 Sayılı Gelir Vergisi kanunun 94. maddesinde

“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş

ilgili maddenin 5. fıkrasında ise

“a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,
b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,(1)
c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,
d) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

Gelir vergisi tevkifatı yapılacağı bildirilmiştir.

Yukarıda ayrıntılı olarak gösterilen mevzuat hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kira ödemelerinde Gelir Vergisi Tevkifatı yapılmalı ve tevkifat oranı %20 olarak uygulanmalıdır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir