Kamu Kurumları Tek Hazine Hesabı Kapsamına Alındı

Kamu Kurumları Tek Hazine Hesabı Kapsamına Alındı
125×125

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 17 sayılı karar ile genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kuramları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri tek hazine hesabı içine alındı.Yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek takvim çerçevesinde ilgili kararda sayılan kurumlar bankalar nezdindeki hesaplarını kapatacak,bunun yerine bankalarda tek hazine hesabı açacak ve tüm ödemeler günlük olarak hazine tarafından karşılanacaktır.
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 17)

Ekli “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI KAPSAMINA ALINACAK KAMU İDARELERİ VE HESAPLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile hesapların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ile kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kuramları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek mali kaynaklar

MADDE 4- (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açılmış hesapları dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları ile özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kuramları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kamu idarelerine ait kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve ilgili kamu idarelerine bildirilecek takvim doğrultusunda tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınır.

(3) Kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınan kamu idareleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen takvime uyacak şekilde mevcut hesaplarını kapatma ve tek hazine kurumlar hesabıyla ilişkili yeni hesap açma işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde tamamlamakla sorumludur.

(4) Tek hazine kurumlar hesabına alınan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinden muaf tutulur.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir