İdare Gelirlerini Süresinde Tarh-Tahakkuk Ettirmeyenler İçin Faiz Başlangıç Tarihi

İdare Gelirlerini Süresinde Tarh-Tahakkuk Ettirmeyenler İçin Faiz Başlangıç Tarihi
125×125

Soru: ” İdaremizin gelirlerinin tarh ve tahakkukundan sorumlu arkadaşımız, bir kaç tane geliri süresinde tahakkuk ettirmediği için zamanaşımına uğratmış. Bu işlem için hangi tarihten itibaren faiz almalıyız.

Cevap: 5018 sayılı yasanın 71 inci maddesinde kamu zararının tanımı ve kapsamı hakkında düzenleme yapılmıştır. Kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar ise Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71 inci maddesinde kamu zararı “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanmıştır. Mezkur maddede,  kamu zararı kapsamına giren fiiller tek tek sıralanma yöntemiyle belirlenmiştir.

5018 sayılı yasanın 71 inci maddesine göre kamu zararının belirlenmesinde ;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

  b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

   c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

   d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

   e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

   f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

   g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

   Esas alınacaktır.

5018 sayılı Yasa’nın 71 inci maddesine göre Kamu zararının oluşması halinde, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuata göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilecektir. Faiz başlangıç tarihi ile ilgili düzenleme  ise Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır. Yönetmeliğin 18 inci maddesinde, kamu zararından doğan alacaklarda ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faizin başlangıç tarihinin, zararın oluştuğu tarih olduğu hükme bağlanmıştır.

Zararın ne zaman oluştuğuna dair düzenleme ise Yönetmeliğin 17 inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;

Kamu zararı;
a) Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte,
bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,
b) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da
sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla
ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,
c) Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen
taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği
durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,
ç) İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde,
ödemenin yapıldığı tarihte,

d) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz
konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,
e) Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir
kaydedilmesi gerektiği tarihte,
oluşmuş kabul edilir.” oluşmuş kabul edilir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, idarenizin gelirlerini zamanında tahakkuk ettirmeyen personelin sebep olduğu kamu zararı dolayısıyla hesaplanacak faizin başlangıç tarihi olarak, söz konusu gelirin zamanışına uğradığı tarih kabul edilmelidir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir