Harcama Yetkisi Devredilen Kişi İzne Ayrılırsa Yeniden Yetki Devri Yapılmalı mı?

Harcama Yetkisi Devredilen Kişi İzne Ayrılırsa Yeniden Yetki Devri Yapılmalı mı?
125×125

Harcama Yetkisi Devredilen Kişi İzne Ayrılırsa Yeniden Yetki Devri Yapılmalı mı?

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanunun 31’inci maddesinin birinci fıkrasında, harcama yetkilisi, “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir” şeklinde tanımlanmış, dördüncü fıkrasında, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca belirleneceği öngörüldükten sonra, harcama yetkisinin devredilmesinin, yetkiyi devredenin “idari sorumluluğunu” ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

Harcama Yetkililiğinin hangi makamlar tarafından hangi parasal sınırlar dahilinde devredileceğine ilişkin açıklamalar ise Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ ve her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan parasal sınır ve oranlar tebliğinde açıklanmıştır.

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin diğer hususlar başlıklı 5. maddesinde “Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

İlgili madde hükmünden anlaşılacağı üzere harcama yetkilisinin izin,hastalık v.b nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde harcama yetkisi bu kişi yerine vekaleten  görevlendirilen kişi tarafından kullanılacaktır.Harcama yetkisi kişiye özel bir yetki olmayıp ilgili makama tanınmış bir yetki olduğundan o makama atanan veya görevlendirilen kişi tarafından bu yetki kullanılmaktadır.

Harcama Yetkililiğinin devrinde de durum aynıdır.  Harcama yetki devri,  harcama yetkilisi konumunda olan bir makam tarafından devir yoluyla harcama yetkililiğinin bir başka makama verilmesi işlemidir.Bu nedenle yetkiyi devreden veya devralan makamlarda personel değişikliği olsa da yetki devri kaldırılmadıkça geçerliliğini koruyacaktır.

Bu nedenle harcama yetkisini devralan kişinin görevden ayrılma, izin, hastalık, vb. nedenlerle görevinde bulunmadığı zamanlarda harcama yetkisi, vekâleten görevlendirilen kişiler tarafından kullanılacaktır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir