Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Sorgusu

Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Sorgusu
125×125

Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Sorgusu

Kamu idarelerince yapılan ihaleler neticesinde ihaleyi alan yüklenici firmalara yapılan hakediş ödemelerinde ilgili firmanın Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK borcu olup olmadığının sorgulanıp sorgulanmayacağı hususunda  bazı idarelerde tereddütler yaşanmaktadır.Hak ediş ödemelerinde sgk borcunun sorgulanması ve yapılacak olan kesintiler hakkındaki yasal mevzuatı bu yazımızda yayımlıyoruz.

Hakediş Ödemelerinden SGK Borcu Kesilir mi?

Yüklenicilere Hakediş ödemesi yapılmadan  önce yüklenicinin sigorta prim borcunun olup olmadığı araştırılmalıdır.Konuya ilişkin olarak yasal düzenleme Sigorta borcuna ilişkin olarak idarelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılmıştır.İlgili yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hüküm “

“(1) İdarece işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir.

(2) İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, üniteden yazı ile sorar. Ünitece, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hakediş ödenmez.” şeklindedir. İlgili düzenlemeye göre hakediş ödemelerinden sgk borcu kesilmelidir.

Hangi Kurumlar Hakediş Ödemelerinde SGK Borcunu Kesmeli ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre “idare”; “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları ile döner sermayeli kuruluşları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşları”nı ifade etmektedir.

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda SGK Borç Sorgusu Yapılmalı ?

Yönetmeliğin kapsam maddesinde  sgk borcu sorgusu ve varsa borcun kesilmesi gereken işler ihale yoluyla yapılan işler olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18 inci maddesine göre ihale usulü olarak sayılan açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ile yapılan alımlar için ödenecek hakedişlerde yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı anlaşılmaktadır.4734 sayılı kanunun 22 maddesi kapsamında yapılan işler ihale kapsamında olmadığından doğrudan temin ile yapılan işlerde sgk borcu yoktur yazısının aranmasına gerek yoktur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir