Ecrimisil Bedelinin Güncellenmesinde Yeniden Değerleme Oranı Esas Alınmalı

Ecrimisil Bedelinin Güncellenmesinde Yeniden Değerleme Oranı Esas Alınmalı
125×125

Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE- TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Onuncu Daire

Esas No : 2016/5555 Karar No: 2017/1354

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesinin işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan halinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanun’un 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği; ecrimisil talep edilmesi için, Hâzinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmeyeceği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı; ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı, kuralı getirilmiştir.

…..

İdare Mahkemesince, uyuşmazlığın çözümü için yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen ve karara esas alınan bilirkişi raporunda, taşınmazın niteliği, mevcut kullanımı, getirebileceği kira miktarı, emsal ecrimisil değerleri, ecrimisil tespitine artı ve eksi etken tüm veriler değerlendirilirek yapıldığı belirtilmiş ise de, dava konusu taşınmazın 06/04/2004 – 01/07/2006 tarihleri arasında 1.000,00 m2’sinin, aynı sebeple işgali sebebiyle 10.278,11 TL ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, bilirkişi raporunda 2006 yılı ecrimisil birim fiyatı 3,7 TL alınarak hesaplamanın yapıldığı ve İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 07/07/2011 tarih ve E-.2010/667, K:2011/1077 sayılı kararıyla kısmen iptal kısmen davanın reddine karar verildiği, kararın davalı idare tarafından temyiz edilmesi üzerine de Dairemizin 09/03/2017 tarih ve E:2016/5442, K:2017/1352 sayılı kararıyla onandığı görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu taşınmaz için ecrimisil birim bedeli ortaya çıkmış bulunduğundan anılan yere hesaplamada baz alınan yıla ait birim değerlerin, TUİK-ÜFE’ye göre değil Maliye Bakanlığınca yayımlanan “yeniden değerleme oranı” dikkate alınarak güncellenmesi suretiyle yapılarak bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu verilen Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir