BÜMKO, 375 KHK’nın Geçici 23. Maddesi Gereğince Yapılacak Bütçe Kayıtları Hakkında Genelge Yayımladı

BÜMKO, 375 KHK’nın Geçici 23. Maddesi Gereğince Yapılacak Bütçe Kayıtları Hakkında Genelge Yayımladı
125×125

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi gereğince  bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve gider kayıtlarının yapılmasına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için genelge yayımladı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 59751066-010.06.02-….

Konu : 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md.   Kapsamında

Yapılacak Bütçe İşlemleri ve Gider Kayıtları

GENELGE

(Sıra No: 6)

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik geçici 23 ve 24 üncü maddeleri yürürlüğe girmiş ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca, Bakanlığımızca 30/1/2018 tarihli ve 900 sayılı “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü Maddesi” hakkında 5 Sıra No’lu Genelge ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Kararname hükümleri gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilmesine yönelik sürecin ilgili idarelerce Nisan ayı başı itibarıyla sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Bu çerçevede, bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve gider kayıtlarının yapılmasına ilişkin sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi bakımından aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

  1. Aktarma ve Ekleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Yüklenici firmalara yapılacak hak ediş ödemeleri en kısa sürede tamamlanacaktır.

  • Sözleşmeleri feshedilen veya iş eksilişi yapılan yüklenicilere yapılacak tazminat ödemeleri, “03.4.9.06- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri” ekonomik koduna gider kaydedilecektir. Bu ödemelerin yapılması için gerekli olan ödenek ihtiyacı kurum içi bütçe imkanları kullanılmak suretiyle karşılanacaktır.
  • îşçi kadro ve pozisyonlarına geçiş kapsamında idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden; “01.3” ve “02.3” ekonomik kodlarını içeren tertiplerin başlangıç ödeneğinin %20’sini geçmeyecek şekilde yapılacak kurum içi aktarmalar ilgili idarelerce, bunun dışında kalan ödenek aktarma işlemleri ise Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Ancak, yılı yatırım programında yer alan projelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların işçi kadrolarına geçmeleri nedeniyle “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunu içeren tertiplerden aktarma yapılmadan önce Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü alınarak proje revizyonu yapılması gerekmektedir.
  • “01.3” ve “02.3” ekonomik kodlarını içeren tertiplerde ortaya çıkacak ödenek ihtiyaçları öncelikle kurum içi ödenek aktarma ile gelir fazlası veya likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri yapılarak karşılanacaktır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca yapılacak aktarma işlemlerine ilişkin taleplerin süreçte herhangi bir aksamaya mahal vermemek açısından bir an önce resmi yazıyla Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

  1. Geçiş Sonrası Kullanılacak Yeni Ekonomik (Gider) Kodlar

Bakanlığımızca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) çıkarılan 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberinin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin açıklamaları içeren “EKOREIIBER” bölümünde;

“Yapılacak uygulamaya esas olmak üzere oluşturulacak Bakanlığımız görüşleri ile ihtiyaç duyulması halinde açılacak yeni ekonomik kodlar tüm uygulayıcıları bilgilendirmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla www.bumko.gov.tr internet sitesinin “analitik bütçe sınıflandırması” bölümünde duyurulacaktır. ”

ibaresine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen personele ilişkin ödemelerin ayrı ekonomik (gider) kodlar altında izlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş olup, aşağıda yer verilen yeni ekonomik kodlar e-bütçe sisteminde kullanıma açılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılacak ödemelerin ödeme unsurlarına dikkat edilerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni KodAçıklama
01.3.1.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
01.3.1.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici işçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
01.3.2.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli işçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.3.2.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici işçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.3.3.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli işçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
01.3.3.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
01.3.4.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
01.3.4.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici işçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
01.3.5.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01.3.5.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
01.3.9.03375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
01.3.9.04375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri

  1. Diğer Hususlar

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamındaki ödemelerin gerçekleştirilmesi için bütçelere tahsis edilen ödenekler, geçiş çerçevesinde yüklenicilere yapılacak hak ediş ve tazminat ödemeleri ile söz konusu kadro ve pozisyonlara geçiş sebebiyle yapılacak ödemeler dışında başka bir amaçla kullanılmayacak ve diğer tertiplere aktaramayacaktır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereği işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilenlere mali ve sosyal hakları kapsamında yapılacak ödemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi işveren hissesi kapsamında yapılacak ödemelerin geçiş tarihinden sonrasına ilişkin kısmı idare bütçelerinin “01.3” ve “02.3” ekonomik kodlarını içeren tertiplere gider kaydedilecektir.

Bilindiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan özel güvenlik personeline ilişkin ödenekler “03.1.4- Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda tefrik edilmekte ve ödemeler bu kodlu tertiplerden yapılmaktaydı. Yukarıda çerçevesi belirlenen işçi kadro ve pozisyonlarına geçirilen özel güvenlik personeline yönelik aktarma işlemleri gerçekleştirilirken, “03.1.4- Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodu kullanılmayacak, aktarma yapılan birimin fonksiyonel kodu kullanılacaktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 43 üncü madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere yapılacak ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden “01.2” ve “02.2” ekonomik kodlarını içeren tertiplerine aktarılacak ödeneklerden gerçekleştirilecek olup “01.2” ve “02.2” ekonomik kodlarını içeren tertiplerin başlangıç ödeneğinin %20’sini geçmeyecek şekilde yapılacak kurum içi aktarmalar ilgili idarelerce bunun dışında kalan ödenek aktarma işlemleri ise Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir