Avans ve Kredilerde Mahsup İşlemleri ve Süresi

Avans ve Kredilerde Mahsup İşlemleri ve Süresi

Avans ve Kredilerde Mahsup İşlemleri ve Süresi

Kamu kurumlarınca avans ve kredi vermek suretiyle harcama yetkilisi mutemetleri aracılığı ile yapılacak olan iş ve işlemler ile geçici görev yolluğu alan memurların aldıkları avansların kapatma yani mahsup işlemlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır

Avans ve Kredilerde Mahsup Süresi Ne Kadardır?

Avans ve kredi verilerek  ön ödemelerde görevlendirilen mutemetler yapmış oldukları işle ilgili olarak harcadıkları tutarlara  ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca bir süre belirtilmemişse  avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür.

Avans ve Kredilerde Mahsup Süresi Hesabı Nasıl Yapılır ?

Mutemetlere verilen avans ve kredilerde  mahsup süresi hesaplanırken  avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer.

konuya örnekle açıklamak gerekirse ;5 ocakta avans çeken bir mutemedin 5 şubat tarihinde avansı kapatması gerekmektedir.30 Ocakta avans alan bir mutemedin en geç 28 Şubatta ay 29 çekiyorsa 29 Şubatta almış olduğu avansı kapatması gerekmektedir.

Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz. Ancak, bakanlıkların yurtdışı teşkilatının ihtiyaçları için verilen avans ve açılan kredilerin mahsubu ve artıklarının iadesinde nakit iadesi yapılmaz, verilecek yeni avans veya açılacak krediden mahsup edilir.

Avans ve Kredilerin Kapatılmasında Kullanılan Belgelerin Tarihi Avans veya Kredi Tarihinden Önce Olamaz

Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez.Bu şekilde bir işlem yapılması durumunda avans verilmeden harcama yapılmış olacağından ilgili belgeler mahsup işleminde kullanılamaz. Sene sonunda mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

Avans ve Kredi Alınan İşin İlgili Sürelerin Bitiminden Önce Bitmesi Durumunda Süre Sonu Beklenmez

Avans ve kredilerin kapatılmasında öngörülen 1 ve 3 aylık süreler işin devam etmesi veya tamamlanmaması durumunda geçerli olan sürelerdir.Avans ve kredi alan mutemetler kredi veya avans aldıkları işi tamamlamışlar ise
bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.

Avans ve Kredileri Devralan Mutemetlerin Mahsup Süresi Nedir ?

Ön ödemenin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince başka mutemede devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, hesabını ön ödemenin ilk mutemede yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde muhasebe yetkilisine vermesi zorunludur.

Denetim Elemanlarının Avanslarında Mahsup Süresi

Denetim elemanları, yollukları ve diğer giderleri karşılığı aldıkları avanslara ilişkin harcama belgelerini, takip eden ayın onuncu gününe kadar idarelerine vermek ve varsa avans artığını iade etmekle, idareler de bunu aramakla yükümlüdür. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde, farkın, ilgili denetim elemanının banka hesabına aktarılması zorunludur.

Zamanında Yapılmayan Mahsup İşlemleri İçin Yapılacak İşlem Nedir ?

Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Zamanında Mahsup İşlemi Yapmayan Mutemetler Hakkında Disiplin İşlemi Uygulanabilir mi?

Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışından görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan süresinde mahsup edilmeyenler hakkında özel kanunlarındaki hükümler uygulanır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir