5018 Sayılı Yasaya Tabi Alacakların Kayıtlardan Silinmesinde Hangi Belgeler Düzenlenmelidir?

5018 Sayılı Yasaya Tabi Alacakların Kayıtlardan Silinmesinde Hangi Belgeler Düzenlenmelidir?
125×125

Kamu kurum kuruluşlarının kayıtlarında yer alan alacaklar çeşitli kanunlara göre tahsil edilmektedir. Hangi alacağın hangi kanuna tabi olduğu ilgili alacağın türüne göre tespit edilmektedir. Alacakların takip ve tahsili ise apayrı bir süreçtir. Kimi zaman kurumların kayıtlarında yer alan alacakların tahsili mümkün olmamaktadır. Alacakların tahsili mümkün olmadığı zaman kayıtlardan silinmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kanuna tabi alacaklar  hangi hallerde kayıtlardan silinir? Kayıtlardan silinmesine karar verilen alacak  140-Kişilerden Alacaklar hesabında takip ediliyorsa terkin işleminde hangi belgeler aranmalı?

5018 sayılı yasaya tabi kamu alacaklarının kayıtlardan silinmesi ile ilgili hükme söz konusu yasanın 79 uncu maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izlenen kamu alacakları dışında kalan kamu alacaklarından zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayanlar ile tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılanların kayıtlardan çıkarılması mümkündür. Kayıtlardan çıkarma yetkisi, merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanlarda  üst yönetici tarafından kullanılır. Bu tutarı aşan kamu alacaklarından kayıtlardan silinmesi öngörülenlerin merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

İdaresince kayıtlardan silinmesi için idaresince  “Kişilerden Alacaklar Terkin Talepnamesi”düzenlenir. Zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan kişilerden alacakların, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca terkin edilebilmesi için düzenlenecek terkin talepnamesine;

1) İlgisine göre sorumlu, ahiz veya mirası kabul eden mirasçıların bilinen adreslerine posta, mahallî zabıta veya jandarma vasıtasıyla yaptırılan tebligat ve kovuşturmaya ilişkin belgeler,

2) Mal varlığının tespiti amacıyla tapu ve/veya vergi dairesinden yapılacak araştırmaya ilişkin belgeler ile adres veya mal varlığının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılacak araştırmaya ilişkin belgeler,

3) Yukarıda belirtilen araştırmalar sonucu öldüğü tespit edilen sorumlu veya ahizin mirasçılarının bulunmadığına dair vukuatlı nüfus kaydı belgesi ve mal varlığı bırakmadığına ilişkin belge,

4) Mirasçıları tarafından mirası reddedilenler için mirasın reddedildiğini kanıtlayan belge, borcunu ödeyemeyecek durumda olan sorumlu, ahiz veya mirasçılara ait usulüne göre alınmış aciz belgesi,

5) Kamu idarelerine ait olup, mahkemeye veya icraya intikal etmiş bir alacağın terkininde, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci tarafından verilen takipten vazgeçme onayı,

bağlaması gerekmektedir.

Bu belgeler muhasebe birimine ulaştıktan sonra tahsil imkanı kalmadığı anlaşılan alacaklar kayıtlardan silinir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir