Sayıştay 1500 Kişiye Ücretsiz PASOLİG Kartı Dağıtan Belediyeye Borç Çıkardı

Sayıştay 1500 Kişiye Ücretsiz PASOLİG Kartı Dağıtan Belediyeye Borç Çıkardı
125×125

BelediyeÜcretsiz PASOLİG Kart Dağıtımı

Belediyeler Ücretsiz Pasolig Kart Dağıtımı Yapabilir mi?

Sayıştay başkanlığınca bir belediye tarafından sporu destelemek amacıyla belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlara 1500 adet pasolig kartı dağıtması olayında mevzuata aykırı olarak yapılan bu işlemlerden dolayı ilgililer hakkında kamu zararına hükmedilmiştir.Sayıştay başkanlığı vermiş olduğu kararda belediyelerin spor ve sporcuyu desteklemesinin belediyenin görevleri arasında olduğunun ancak belediyece  pasolig kartı alınarak bu kartların vatandaşa dağıtılmasının belediyelerin görevleri arasında olmadığına hükmetmiştir.

Yılı2015
Dairesi5
Dosya No42685
Tutanak No44425
Tutanak Tarihi25.4.2018
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Konu: Futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken “Pasolig” kartın, kişilere ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması

2- 187 sayılı İlamın 8. Maddesiyle, Futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken “Pasolig” kartın, 1.500 kişiye ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Temyiz talebinde bulunan sorumlulardan Üst Yönetici (Belediye Başkanı) … (… numaralı dosya), Harcama Yetkilisi (Kültür Müdür V.) … (… numaralı dosya), Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) … (… numaralı dosya) ve Diğer Sorumlu (Belediye Başkan Yardımcısı) … (… numaralı dosya) ortak mahiyetteki temyiz dilekçelerinde özetle;

İlamın gerekçesinin kanuna aykırı olduğunu, şöyle ki;

İlamda belirtilen kamu zararına konu harcamanın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan düzenlemede yer alan belediye giderleri kapsamında sayılmaması nedeni ile kamu zararı olarak tespit edildiği bildirilmiş ise de;

Kamu zararına konu edilen 1500 adet bedelsiz dağıtılan Pasolig kartı bedeline dair harcamanın taraflarından uygun bulunmuş ve 5393 Sayılı Yasanın 13. maddesine dayanarak yapıldığını,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesinde yar alan düzenlemeye göre; “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.” hükmü bulunduğunu,

Hemşehri Hukuku başlıklı 13. maddenin 2. fıkrasında “Belediye; hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar…” düzenlemesi yer aldığını,

Türkiye’de yerel yönetimlerin yerine getirdiği hizmetlerin 5 ana grupta toplanabileceğini, bunların;

1. İmarla ilgili görevler (İmar planı, inşaat ruhsatı, kaçak inşaatlarla mücadele, kamulaştırma vb.)

2. Kent hizmeti ile ilgili görevler (Çöp toplama ve yok etme, toplu taşıma, itfaiye vb.)

3. Ekonomik nitelikli görevler (Hal ve pazar, toplu konut, ekmek fabrikası, süpermarket vb.)

4. Sosyal ve kültürel hizmetler (Sinema-konser salonu, spor tesisi, kütüphane, kurslar, kreş

5. Kontrol ve denetim (Fiyat kontrolü, inşaatların denetimi, gıda ve çevre sağlığı kontrolü, ceza uygulama vb.) olduğunu,

Anayasanın 59’uncu maddesinde “Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılması için teşvik edeceği” hükmünün yer aldığını, anayasanın bu düzenlemesi ile birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, belediyeler kendi görev ve yetki alanları dışına çıkmamak kaydı ile bu alan içerisinde ikamet eden ve birbirlerine hemşehri bağı ile bağlı olan vatandaşları kaynaştırarak, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler vasıtası ile bir araya getirerek hemşehri bilinci uyandıracak faaliyetlerde bulunabileceğini,

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu yeni kamu yönetimi anlayışında Mahalli İdarelerin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda mahalli hizmetleri zayıflatıcı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı düzenleme yapılmaması esası benimsenerek, Belediyelerin özerkliğinin esas alındığını,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri incelendiğinde; Anayasa’mızın 127. maddesine göre mahalli idarelerin görev ve yetki alanı mahallin müşterek ihtiyaçları arasında sayıldığını, Anayasa’nın anılan maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartının “Özerk Yerel Yönetimler” kapsamı başlıklı 4. maddesinde öngörülen ilkelere ve çağdaş mahalli idare vizyonuna uygun olarak Belediyelerin görev ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiğinin görüldüğünü, bu nedenle belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet alanlarının sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esasının benimsendiğini, 5393 sayılı Kanun’un 13. maddesinde hemşehri hukuku düzenlenmiş, madde hükmüyle sağlanan hak ve imkanlar arasında madde metninde görüldüğü gibi hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaların da bulunduğunu,

Bu yükümlülük ve görev bilinci ile … ili sınırları içerisinde ikamet eden (tek tek her birinin kimlik numarası alınan] vatandaşların tahsis edilen PASOLİG kartı ile … ili sınırları içerisinde gerçekleşen spor müsabakalarına katılımlarının sağlandığını, böylece ortak spor bilinci ve aidiyet duygularının uyanarak hemşehri kavramının yayılımı amacını gerçekleştirmeye çalıştıklarını,

Sonuç itibari ile ilama konu işlemin 5393 Sayılı Yasanın 13. maddesine göre gerçekleştirilmiş olup, kamu zararı doğmadığını belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını,

Temyiz talebinde bulunan sorumlulardan Diğer Sorumlu sıfatı ile (Belediye Başkan Yardımcısı) … (… numaralı dosya) temyiz dilekçelerinde yukarıda ifade edilen hususlara ilave olarak özetle;

Sayın Sayıştay Üyesi …’nın, “Belde halkından 1.500 kişiye Belediye Bütçesinden PASOLİG kartı alınması, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca, sporu teşvik amacıyla gerçekleştirilen bir uygulama olup, konu ile ilgili hesap ve işlemlerin mevzuata uygun olduğuna karar verilmesi gerekir” şeklindeki muhalif görüşünde de belirtildiği üzere … ’da yaşayan vatandaşlara Pasolig Kartı alınması ve dağıtılmasının ana amacının sporu teşvik etme ve aynı zamanda bu temelde hemşehrilik bilinci duygusunun yayılımı ve pekiştirilmesi olduğunu,

Yine ülkemizin doğusunda bulunan ve işsizliğin yoğun bulunduğu, terör örgütünün hedefinde bulunan ve zaman zaman da eylemlerde bulunduğu illerinde, maddi durumu düşük gençlerinin spora yöneltilerek sosyalleştirilmesi ve terör örgütlerinden uzak tutulması da en önemli amaçlardan olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını,

Talep etmişlerdir.

Başsavcılığın mütalaasında;

“Temyiz dilekçesinde özetle; kamu zararına konu edilen 1500 adet bedelsiz dağıtılan Pasolig Kartı bedeline ilişkin harcamanın belediye başkanının uygun bulması üzerine ve 5393 sayılı yasanın 13 üncü maddesine dayanılarak yapıldığı, Anayasanın 59 uncu maddesinde, sporun kitlelere yayılması için Devletin teşvik edeceği hükmünün yer aldığı belirtilerek 5393 sayılı yasanın 13 üncü maddesi gereği belediyelerin birbirlerine hemşehri bağı ile bağlı olan vatandaşları kaynaştırmak için sosyal, kültürel, sportif faaliyetler vasıtasıyla hemşehri bilincini uyandıracak faaliyetlerde bulunabileceği, bu görev bilinciyle belediye tarafından … sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara Pasolig kartı tahsis edilmesiyle … sınırları içerisindeki spor müsabakalarına katılmalarının sağlandığı, böylece ortak spor bilincinin ve aidiyet duygularının ve hemşehri kavramının yayılımının gerçekleştirildiği ifade edilerek verilen tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, belediyenin görev ve sorumlulukları sayılmış olup, birinci fıkrasının (b) bendinde; “…….. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denilmektedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere, … Spor taraftarları için alınan Pasolig Kartları için yapılan harcamanın, her bir futbol takımı taraftarının bedeli kendilerince ödenerek alınması gereken bir kart olması nedeniyle 1.500 kişi için Belediye tarafından bu kartın satın alınması, mevzuatın öngördüğü “Mahalli müşterek” şartına aykırı bir uygulama olduğu, Belediye tarafından 1.500 kişi için PASOLİG kartı alınması fıkrada sayılan görev ve sorumluluklarla ilişkilendirilemeyecek bir uygulama olduğu, sporla ilgili olarak sadece madde metninde sayılan hususlar çerçevesinde harcama yapılabileceği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, temyiz talebinin reddedilerek Daire Kararının onanmasının, uygun olacağı düşünülmektedir.” Denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

5393 sayılı Belediye Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde Belediyenin tanımı “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” şeklinde yapılmıştır.

Aynı kanunun 14 üncü maddesinde, belediyenin görev ve sorumluluk alanları “Mahalli Müşterek Nitelikte Olma Şartı” na münhasır kılınmıştır.

Söz konusu hükümler gereğince, Belediye tarafından belde ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu ihtiyacın mahalli müşterek nitelikte olma şartının mevcut olması gerekir. Dolayısıyla her bir futbol takımı taraftarının bedeli kendilerince ödenerek gereken PASOLİG kartının 1.500 kişi için Belediye tarafından satın alınması, mevzuatın öngördüğü “Mahalli müşterek” şartına aykırı bir uygulamadır.

Diğer taraftan yine 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (b) bendinde;

“…

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir” denilerek, Belediyelerin sporu teşvik etmek amacı ile ilgili görev ve sorumlulukları sınırlı olarak sayılmıştır. Belediye tarafından 1.500 kişi için PASOLİG kartı alınması, fıkrada sayılan görev ve sorumluluklarla ilişkilendirilemeyecek bir uygulama olup mevzuata aykırıdır.

Bu itibarla, sorumluların iddialarının reddedilerek 187 sayılı ilamın 8. maddesi ile … TL’ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy birliğiyle,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir