İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarında Hafta Sonu Yapılan Çalışmalara Ücret Ödenmez

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarında Hafta Sonu Yapılan Çalışmalara Ücret Ödenmez
125×125

İl Özel idaresi Kanunu kapsamında kurulan ihtisas komisyonlarında görev yapan kişilere hafta sonu ve tatil günlerinde yapmış oldukları toplantılardan dolayı ilgili kişilere huzur hakkı ödenmesinin mevzuata aykırı olduğu yönünde Sayıştay Başkanlığı Daire Kararı  yazımız ekinde yer almaktadır.İlgili kararda ihtisas komisyonlarınca yapılacak olan toplantılara ilişkin olarak  kanununda yapılan düzenleme de iş günü ifadesinin kullanıldığı bu nedenle işgünü olmayan ve genel tatil günü olarak belirlenen cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan ihtisas komisyonu toplantılarına huzur hakkı ücretinin ödenmesinin mümkün olmadığı ve bu günlerde yapılan toplantılardan dolayı ödenmiş olan huzur hakkı ücretlerinin ilgililerden tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Sayıştay 1. Dairesi Karar Tarihi :21.12.2017 Tutanak No: 10681

Huzur Hakkı

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Meclis Toplantısı” başlıklı 12 nci maddesinde:

“İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.”

“Denetim Komisyonu” başlıklı 17 nci maddesinde:

“İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.

… Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar.” denilmektedir.

İlgili Kanunun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 16 ncı maddesinde ise:

“İl genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Plân ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden meydana gelir.

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile plân ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.

İmar ve bayındırlık komisyonu dışındaki komisyonların çalışma süreleri meclisin toplantı süresiyle sınırlıdır. Meclis toplantısını müteakip imar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır.” ifadesine yer verilmiştir.

Kanun Koyucu 12 ve 17 nci maddelerde İl Genel Meclisi toplantısı için gün ifadesi kullanmış, denetim komisyonu toplantısı için de şubat ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanacağını hüküm altına almıştır.16 ncı maddede ise “iş günü” ifadesine yer verilmiştir.

İş günü Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu iş gününü “tatil günleri dışında kalan, çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş gün, çalışma günü” olarak tarif etmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “Çalışma Saatleri” başlıklı 99 uncu maddesinde:

“Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” denilmektedir.

İl genel meclisinin aylık mutat beş günlük toplantısı ve denetim komisyonunun her yıl şubat ayı sonuna dek tamamlaması gereken çalışmaları için gün kavramı kullanılmış ve bu konuda hafta içi veya sonu ayrımı olmadan toplantılar yapılmış hatta denetim komisyonları oluşturulduğu andan itibaren kesintisiz (hafta sonları dâhil) toplanmış ve huzur haklarını almışlardır.

İhtisas Komisyonları için ise işgünü ifadesi getirilerek sınırlama yapılmıştır. Kanun Koyucu işgünü ifadesini özellikle getirmiştir diye değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde diğer iki kanun maddesindeki gibi gün ifadesini kullanır veya sınırlama yapmazdı.

Bu itibarla; İhtisas Komisyonlarının yasada yer alan amir hükümlere aykırı bir şekilde yapmış olduğunu beyan ettiği toplantıların hafta ve/veya genel tatil günlerine denk gelen kısımlarına ait hesaplamanın yapılması sonucu ayrıntısı aşağıda görüleceği üzere meydana gelen … TL kamu zararının,

Gerçekleştirme Görevlisi … ve Harcama Yetkilisi …’e; müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ve temyiz yolu açık olmak üzere ödettirilmesine, oy birliğiyle,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir