Belediyelere Naklen Müfettiş Olarak Kimler Geçebilir?

Belediyelere  Naklen Müfettiş Olarak Kimler Geçebilir?
125×125

Bilindiği üzere bazı belediyeler diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kariyer meslek olarak adlandırılan müfettiş,denetçi ve denetmen kadrolarında bulunanlar arasından naklen müfettiş alımı yapmaktadırlar.Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimler esnasında belediyelerin naklen müfettiş alamayacağı yönünde raporlar düzenlenmiş ilgili raporlara yapılan itiraz neticesinde ilgili hususun Sayıştay Temyiz Kurulunda görüşülmesi neticesinde kariyer mesleklerde görev yapan kişilerin belediyelerin Teftiş Kurulu Yönetmeliklerinde hüküm bulunması kaydı ile mümkün olduğu yönünde karar verilmiştir.İlgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

İlgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Müfettiş ve mali hizmet uzmanı başlıklı 12. Maddesinde;

“(1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında müfettiş ve mali hizmet uzmanı öngörülen kapsama dâhil kurum ve kuruluşlar bu unvanlarda personel istihdam edebilirler. Bu şekilde istihdam edilecekler, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe müfettiş yardımcısı ya da mali hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar. En az üç yıl çalışmak (Mülga ibare: RG-10/4/2014-28968) (…) şartıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ilgisine göre müfettiş ya da mali hizmet uzmanı olarak atanırlar” denilmektedir.

Sözü edilen maddede müfettişlik mesleğine girişten değil müfettiş yardımcılığına giriş ve müfettiş yardımcılığından sonra yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmak şartından bahsedilmektedir. … ve … müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamadıkları için bu maddeye göre İşlem yapılması mümkün değildir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Müfettiş ve mali hizmet uzmanı başlıklı 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini İçişleri Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz” hükmü yer almaktadır.

… Büyükşehir Belediyesinin İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak çıkartmış olduğu Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin Geçici Hükümler Başlıklı 10. Bölümünde yer alan Geçici 2. Maddesinin 1. Fıkrasında; “… Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında, bu yönetmelikte düzenlenen sınav ve atama esaslarına göre yeter sayıda müfettiş istihdam edilene kadar a) Başka Kurum ve Kuruluşlarda Müfettiş olarak görev yapanların, b) Müfettiş unvanına sahip olma şartı aranmaksızın, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yarışma sınavı sonucunda girmiş olup belirli bir yetiştirme programı sonrası usulüne uygun olarak yapılan bir yeterlilik sınavı ile yeterliliğini elde etmiş ve denetim yetkisi ile çalışmış olanların Teftiş Kurulu Başkanının uygun görüşü ve … Büyükşehir Belediye Başkanının onayı İle Teftiş Kuruluna müfettiş olarak atamaları mümkündür.” denilmektedir.

09.07.1995 tarih ve 22334 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Muhasebe Denetmenlerinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları başlıklı 4. Maddesinde Defterdar adına görev yapan denetmenlerin yetkileri sıralandığında bu kişilerin denetim ve teftiş yetkilerinin olduğu bir gerçektir. Aynı yönetmeliğin Muhasebe Denetmenliğine Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul Ve Esasları başlıklı maddelerinde; Denetmenlik mesleğine girişin ancak özel bir yarışma sınavına katılıp başarılı olmakla gerçekleşebileceği ve denetmenlik mesleğine atamanın da yapılan eğitimde başarılı olmak ve yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmakla mümkün olacağı bu aşamaları gerçekleştiremeyen kişilerin denetmen olarak atanamayacağı belirtilmiştir.

02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 26.09.2011 tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri gereği “Muhasebe Denetmeni” kadro unvanının “Defterdarlık Uzmanı” şeklinde değiştirildiği Muhasebe Denetmeni kadrosunda bulunanların Defterdarlık Uzmanı kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro ve dereceleriyle atanmış sayılacakları hükmü yer almaktadır.

25.06.2012 tarih ve 28334 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin Defterdarlık Uzmanlarının görev ve yetkileri başlıklı 33. Maddesinin (2) bendinde; “Defterdar emrine verilen Defterdarlık Uzmanları;

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindeki saymanlıklar ile genel ve özel bütçeli idarelere bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlerini yapmak,

b) Suç sayılan eylem ve İşlemleri görülenler hakkında;

1) 3628 sayılı Mat Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,

2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön İnceleme yapmak,

c) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak, görev ve yetkilerine sahiptir” denilmektedir.

… 29.03.2001 tarihinde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak açıktan atanmış, mezkûr yönetmeliğe göre yetiştirilme dönemini başarıyla tamamlamış ve 04.07.2004 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak ataması yapılmış ve 02.11.2011 tarih 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Denetim Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak atanmıştır.

… 13.02.2008 tarihinde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak açıktan atanmış, mezkûr yönetmeliğe göre yetiştirilme dönemini başarıyla tamamlamış ve 08.07,2011 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak ataması yapılmış ve 02.11.2011 tarih 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Denetim Yetkili Defterdarlık Uzmanı olarak atanmıştır.

Yukarıda adı geçen yönetmelik hükümleri dikkate alındığında … ve … ‘un mesleğe yarışma sınavı ile girdikleri belirli bir yetiştirme programı sonrasında yapılan yeterlilik sınavında başarılı oldukları inceleme, denetim, teftiş yetkilerine sahip oldukları bu sebeple atamalarında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 286 Sayılı görüşlerinde Muhasebe Denetmeni olarak görev yapan kişinin Bayraklı Belediyesine müfettiş olarak atanmasında mesleğe özel yarışma sınavı İle girdiği belirli bir yetiştirme programı sonrasında yapılan yeterlilik sınavı sonucunda inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisine haiz olduğu bu sebeplerle müfettiş kadrosuna atanmasında mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, sorumluların iddialarının kabul edilerek 232 sayılı ilamın 21. Maddesinin A fıkrasıyla … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, oybirliğiyle,

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir